За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Административно обслужване

Основен приоритет на ДНСК е удовлетвореността на обществото от дейността ни. Нашите основни принципи на работа и стандарти на обслужване са разработени въз основа на високите очаквания на обществото.

Стандарти на обслужване

Харта на клиента

Заповед № РД-13-027/09.02.2021 за утвърждаване на работни процедури

Заповед № РД-13-120/31.03.2022 за утвърждаване на работни процедури

Списък на административните услуги, предоставяни от ДНСК. Процедури, Образци на заявления.

Работно време на Център за административно обслужване. Данни за кореспонденция

Правила за достъп до обществена информация на ДНСК

Процедура за повторно използване на информация

Информация, предоставяна повече от три пъти

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация на ДНСК за 2021г.

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация на ДНСК за 2022г.

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация на ДНСК за 2023г.

Седалище и адрес на ДНСК. Адреси на териториалните звена на ДНСК

БУЛСТАТ на ДНСК

Информация за функциите и организация на работа в Дирекция за национален строителен контрол във връзка с предоставянето на административни услуги, съгласно Приложение №1 към чл. 16 ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2022г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2023г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност