За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Харта на клиента

   ХАРТА НА КЛИЕНТА

Цел на хартата

Водени от желанието за предоставяне на качествено административно обслужване на всеки, който се нуждае от услугите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), служителите на ДНСК ще се ръководят от тази Харта на клиента (Хартата), с цел подобряване на административното обслужване.

ДНСК е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.

ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.

Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ. 

В Хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се получи в ДНСК и се предоставя информация за извършване на административни услуги и контакти с ДНСК. При разработването на настоящата Харта сме се ръководили от изискването тя да бъде средство за изграждане на партньорство между администрацията и обществеността, чрез постигане на няколко основни цели по отношение на административното обслужване:

·                     Подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

·                     Постигане на максимален резултат и качество на обслужването, в контекста на административно обслужване, при минимален разход на финансови и човешки ресурси, като осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

·                     Да бъдем отзивчиви и работим прозрачно, като спазваме принципите на равнопоставеност при обслужването, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

·                     Да Ви предоставим възможност и Ви насърчим да изказвате мнението си за получените от Вас услуги.

Всяко мнение или препоръка за подобряване на административното обслужване в ДНСК ще бъде взето под внимание, като предложенията могат да се представят писмено по пощата, на официалния електронен адрес и чрез попълване на анкетна карта, която можете да намерите на фронт офиса на "Едно гише" в ЦУ на ДНСК, както и във всички териториални звена, както и на Интернет страницата на ДНСК.

Нашите отговорности към Вас са:

·                     Да се отнасяме любезно и възпитано, с внимание и уважение към Вас, да зачитаме Вашите права и личното Ви достойнство;

·                     Да се въздържаме от каквито и да било прояви на дискриминация;

·                     Да бъдем честни и отзивчиви;

·                     Да изпълняваме задълженията си безпристрастно и непредубедено;

·                     Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;

·                     Да спазваме поставените сроковете за извършване на всяка административна услуга;

·                     При възникване на проблем, да Ви уведомим своевременно за причините довели до това и за очаквания краен срок, в който би следвало да получите услугата;

·                     Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от ДНСК;

·                     Да не разпространяваме данните и личната информация на гражданите, станали ни известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения;

·                     Да спазваме принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги;

·                     Да не провокираме с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива да се стараем да запазим спокойствие и да контролираме поведението си;

·                     Да носим отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежим и да се представяме със собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.

От Вас очакваме:

·                     Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват;

·                     Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;

·                     Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Общи отговорности:

За да бъде ползотворна работата и да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

Ползи за Вас:

·                     Облекчаване на дългите процедури;

·                     Предоставяне на качествени административни услуги в нормативно определените срокове;

·                     Премахване на възможните корупционни практики;

·                     Създаване на приятна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от ДНСК.

Когато Ви пишем:

Всички писма, изпратени от ДНСК, се стремим:

·                     Да бъдат съставени на разбираем език;

·                     Да Ви уведомяваме точно и ясно, когато е необходимо да направите нещо допълнително;

·                     Да Ви дадат необходимата информация.

Периодично ще се допитваме до Вас как оценявате нашите услуги

Ще Ви бъдем благодарни за Вашите предложения, мнения и препоръки. Ще се вслушваме в съветите Ви и ще предприемаме действия в отговор на препоръките и предложенията Ви.

За целта:

·                     ще се допитваме до Вас - граждани и организации, ползващи административните услуги, които предоставя ДНСК, за качеството на извършваните услуги;

·                     ще търсим Вашите съвети и препоръки и ще използваме информацията за усъвършенстване на предоставяните услуги.

Ако имате оплакване:

Когато смятате, че има проблеми при административното обслужване в ДНСК, очакваме да ни информирате за това писмено - по пощата, по факса или на електронния адрес на ДНСК, за да можем да отстраним евентуални нередности и пропуски. Процедурата за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднаква и достъпна за всеки услуга.

Възможните начини за подаване на сигнали за извършени нарушения, оплаквания и предложения, са публикувани в страницата на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg. За корупция в системата на ДНСК може да съобщавате на посочения електронен адрес - coruption@dnsk.mrrb.government.bg или на телефон 080011081 (Безплатно от цялата страна).

След извършване на необходимата проверка ще бъдете уведомени на оставения от Вас пощенски или електронен адрес.

Постъпили анонимни сигнали/предложения и оплаквания не се разглеждат.

Информация за предоставяните административни услуги, може да получите по следните начини:

Информация по интернет - пълна информация за всички административни услуги, предоставяни от ДНСК, може да получите от страницата на ДНСК, раздел "Административни услуги".

Информация по телефона - информация за предлаганите от ДНСК административни услуги може да получите от служителите от звеното за административно обслужване на телефон 02/9159 137.

Информационно табло - списък на административните услуги, предоставяни от нас, може да намерите на информационните табла в сградите на ДНСК в цялата страна.

Контакти с нас

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или електронното писмо, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок. За да се свържете с нас по телефона може да се обадите на тел. 02/9159 137, от понеделник до петък между 9:00 часа – 17:30 часа.

Пощенски адреси и телефони:

 

 

ДИРЕКЦИЯ

тел.

код

телефон

 

ДНСК - ЦУ

гр. София 1606, бул. "Христо Ботев" № 47 

02

9159137, 9521991ф

1

РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

гр.София, ул. Алабин №35

02

8107 618

1.1.

*РО НСК Благоевград

гр. Благоевград– 2700, бул. Иван Михайлов №49, п.к. 41

073

83 15 43ф

83 15 39

1.2.

РО НСК Кюстендил

гр. Кюстендил – 2500, ул. Цар Освободител №15

078

54 83 06ф

54 88 50

1.3.

РО НСК Перник

гр. Перник – 2300, ул. Търговска №46

076

60 01 12

60 20 88ф

1.4.

РО НСК Софийска област

гр.София – 1000, ул. Алабин №35

02

988 03 22

987 50 56ф

1.5.

РО НСК София

гр.София – 1000, ул. Алабин №35,  ет. 3

02

989 22 57ф

8107651

2

РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

гр.Враца, ул. Христо Ботев №46, п.к.262

092

62 74 85ф

2.1.

РО НСК Видин

гр. Видин – 3700, пл. Бдинци №1, п.к.158

094

601 228ф

601 353

2.2.

РО НСК Враца

гр. Враца – 3000, ул. Христо Ботев №46, п.к.262

092

62 23 29ф

62 22 84

2.3.

РО НСК Ловеч

гр. Ловеч – 5500, бул. България №3, ет 5,  п.к. 61

068

601 794

601 796ф

2.4.

РО НСК Монтана

гр. Монтана –3400, ул.Ал.Стамболийски 12, п.к.279

096

30 30 40ф

30 30 41

2.5.

РО НСК Плевен

гр. Плевен – 5800, ул. Дойран №160, ет.6

064

80 15 42ф

80 10 59

3.

РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

 гр.Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 47

032

60 48 77

3.1.

РО НСК Кърджали

гр. Кърджали - 6600

бул.Републиканска 25, пк.5

0361

6 22 21

6 22 32ф

3.2.

РО НСК Пазарджик

гр. Пазарджик – 4400

бул. Генерал Гурко №3А

034

44 35 22ф

44 55 31

3.3.

РО НСК Пловдив

гр. Пловдив – 4000

ул. Цанко Дюстабанов 47

032

63 42 54ф

60 48 76

3.4.

РО НСК Смолян

гр. Смолян – 4700, бул. България №14, п.к. 81

0301

62 846ф

62 890

3.5.

РО НСК Хасково

гр. Хасково – 6300, ул. Ивайло №1

038

66 13 60ф

62 49 88

4.

РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

гр.Русе, ул. Отец Паисий №5, п.к.44

082

820 266ф

820 265

4.1.

РО НСК Велико Търново

гр. Велико Търново – 5000, ул. Цар Теодор Светослав №59, ет.7, п.к.470

062

62 05 28ф

63 04 05

4.2.

РО НСК Габрово

гр. Габрово – 5300, пл. Възраждане №3, eт.3, п.к.145

066

801 371

801 368 ф

4.3.

РО НСК Разград

гр. Разград – 7200, бул. България №15, ет.5

084

66 13 93

66 13 93ф

4.4.

РО НСК Русе

гр. Русе – 7000, ул. Отец Паисий №5, п.к.44

082

820 267

820 270

4.5.

РО НСК Силистра

гр. Силистра – 7500, Централна поща п.к. 96, ул. Илия Блъсков 1

086

821 966ф

821 922

5

РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

гр.Бургас бул.Стефан Стамболов №120

056

81 33 56

5.1.

РО НСК Бургас

гр. Бургас – 8000, бул. Стефан Стамболов №120, ет.5

056

81 33 56ф

81 33 57

5.2.

РО НСК Сливен

гр. Сливен – 8800, бул.Хаджи Димитър №41, ет.3, п.к.120

044

624 359ф

622 378

5.3.

РО НСК Стара Загора

гр. Стара Загора – 6000, ул.Цар Симеон Велики №1

042

62 27 59ф

63 84 40

5.4.

РО НСК Ямбол

гр. Ямбол – 8600, пл. Освобождение №7,ет.3, п.к. 55

046

66 39 39ф

66 39 26

6.

РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

гр.Варна бул. Цар Освободител №76Г

052

699 565

6.1

РО НСК Варна

гр. Варна – 9000, бул. Цар Освободител №76Г, п.к.249

052

635 176

63 44 00ф

6.2.

РО НСК Добрич

гр. Добрич – 9300, бул. Добруджа №28, ет. 1

058

601 042ф

600 998

6.3.

РО НСК Търговище

гр. Търговище – 7700, ул. Преслав №2, п.к.183

0601

6 36 18ф

6 57 39

6.4.

РО НСК Шумен

гр. Шумен – 9700, ул.  Съединение №107, п.к.117

054

802 666ф

 830 533

Електронен адрес: dnsk@dnsk.mrrb.government.bg.

Писмата получени на електронния адрес на ДНСК се регистрират по реда на постъпването им, в рамките на установеното работно време, а документите получени в извънработно време, се регистрират в първия работен ден.

Работно време

Сигнали, предложения, заявления за предоставяне на административни услуги и писма на граждани се приемат във ЦУ и всички териториални поделения на ДНСК от 9:00 ч. до 17:30ч.

Административните услуги „Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение“ и „Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията (§1., т.2, „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията)“ могат да се извършват електронно на интернет адреса на ДНСК, раздел „Електронни услуги“.

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба за административното обслужване - в случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРТАТА

Хартата е утвърдена от началника на ДНСК със Заповед №РД-13-173/29.08.2017 г. и е публикувана на Интернет страницата на ДНСК: www.dnsk.mrrb.government.bg.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, в съответствие с нормативните промени и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите.

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта