За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Списък на административните услуги, предоставяни от ДНСК. Процедури. Образци на заявления.

Under construction

Списък на административните услуги, които извършва Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)

1. 1017 - Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи

2. 1021 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение

2. ЕЛЕКТРОННО 1021 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение

3. 2955 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено такова на юридически лица от Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

3. ЕЛЕКТРОННО 2955 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено такова на юридически лица от Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

4. 2941 - Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

Интегрирата информационна система на държавната администрация

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Органиграма на ДНСК

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност