За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.4.2022 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията


    С проекта на закон са направени предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба в изпълнение на мерки от Приложение № 12 – Регионално развитие към Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 г. – 2025 г., свързани с извършване на краткосрочен преглед на Закона за устройство на територията и предложения за промени, целящи намаляване на административната тежест, освобождаване на главните архитекти от несвойствени функции и въвеждане на по-високи отговорности на проектантите и на лицата, извършващи оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняващи строителен надзор.
   
    Със законопроекта се предвиждат и изменения, даващи възможност на органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да упражняват по-ефективен контрол върху дейността на общинските администрации в областта на строителния контрол за строежите от четвърта, пета и шеста категории, в това число и чрез налагане на санкции за неизпълнение в срок на дадени от органите на ДНСК указания.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност