За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Въпроси и отговори

Въпроси и отговори-1
Въпроси и отговори по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

ОБЩИ

1. Какво означава поземлен имот?
Част от територия /включително и тази, която тайно е покрита с вода/, определена с граници, съобразно правото на собственост.

2. Какво означава урегулиран поземлен имот?
“Урегулиран поземлен имот” или “урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

3. Какво означава неурегулиран поземлен имот?
Неурегулиран поземлен имот е имот, който не е урегулиран с подробен устройствен план.

4. Какво означава територии с особена териториалноустройствена защита?
Територии с особена териториалноустройствена защита са защитените територии за природозащита, за културно-историческа защита, свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово снабдяване и около водоизточниците на минерални води – публична държавна собственост, както и други територии със специфична характеристика, чиито режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони /т.напр. високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие и др./

5. Какво се включва в понятието “строителни книжа”
Строителни книжа са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

6. Кога строежът се счита законен?
Законен е строеж, за който са издадени строителни книжа и който се изпълнява в съответствие с тях.

7. Кои работи са строителни и монтажни?
Строители и монтажни са работите, чрез които строежите се изграждат, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

8. Какво означава “кота нула”  за строежите?
“Кота нула” или “кота цокъл”, това е нивото на пода на първия надземен етаж /първия или приземен етаж/.

9. ДНСК предприема ли действия по отмяна на подробни устройствени планове и схеми?
Не. В Закона за устройство на територията е  предвиден само съдебен  контрол по законосъобразността на индивидуалните административни актове по устройство на територията, с които се одобряват подробните устройствени планове и схеми.

10. ДНСК предприема ли действия по установяване на вярната имотна граница между съседни поземлени имоти?
ЗУТ и Законът за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ не предвиждат ред за установяване на вярна имотна граница между съседни поземлени имоти от органите на ДНСК. Редът за това е регламентиран в чл.53 от ЗКИР в § 6 от ЗУТ. Налице са две възможности:

А) При наличие на грешка в местоположението на имотната граница и при съгласие на всички заинтересовани собственици, по тяхна молба от службата по кадастъра или от техническата служба /при непредадени от общинската администрация  кадастрални планове в Агенцията по кадастъра/, на място се установяват непълнотите или грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри и се изготвя констативен акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се одобряват със заповед от изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра или от овластен от него началник на служба по кадастъра, или по досегашния ред, предвид разпоредбите на §6 ЗУТ. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство /ЗАП/ пред съответния Окръжен съд.

Б) При наличие на спор относно местоположението на имотната граница, т.е. спор за материално право, същият се решава само по съдебен ред. В този случай непълнотите и грешките в кадастралната карта се отстраняват в съответствие с влязлото в сила съдебно решение.
 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност