За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.9.2022 г.

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „директор на дирекция“ „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.

    I. Допуснати кандидати
    1. Васка Терзиева-Рачова;
    2. Илка Режашка;
    3. Нора Атанасова.
   
    Посочените кандидати трябва да се явят на 14.09.2022 г. в 10:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за провеждане на практически изпит и интервю.
    Система за определяне на резултатите:
    Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00. Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от оценките на оценяващите. Коефициентът, с който се умножава резултата от практическия изпит е „4”. По решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове при разработване на задачите по време на практическия изпит.
    До участие в интервюто се допускат кандидатите, чиито резултат от практическия изпит е най-малко 4.00.
    Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Скалата за оценяване е 5-степенна. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто е „5“.
    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
    Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
   
    II. Недопуснати кандидати:
    Александър Александров - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността за минимален професионален опит от пет години, свързан с предмета на дейност на ДНСК - контрол по спазване на Закона по устройство на територията ЗУТ/ и въвеждане на строежите в експлоатация, както и на нормативните актове по прилагането на ЗУТ при проектирането и строителството.
   
    Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто :
    1. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията;
    2. Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
    3. Закон за държавния служител;
    4. Устройствен правилник на ДНСК;
    5. Закон за административните нарушения и наказания.
   
    Председател: /п/
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност