За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.8.2022 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжност младши експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК

   
О Б Я В Л Е Н И Е

    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

   
    1. За длъжност младши експерт – 2 броя в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК.
   
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - степен на образование - професионален бакалавър;
    - професионална област - социални и стопански науки;
    - професионално направление - икономика, администрация и управление;
    - професионален опит - не се изисква;
    - ранг - V младши.
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават:
    - Аналитична компетентност - способност да събира, обработва, анализира и синтезира информация и да предлага ефективни решения; умение да планира и организира дейността по начин, осигуряващ изпълнение на задълженията качествено и в срок;
    - Ориентация към резултати - умения да изпълнява задачите правилно и качествено; умения да организира собствената дейност за точно изпълнение на поставените задачи в указания срок; умения да съобразява дейностите с необходимите ресурси; умения за едновременно и ефективно изпълнение на възложените дейности, както и за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
    - Работа в екип - умения за насърчаване на другите да дават обратна връзка и за предоставяне на обратна връзка на други; умения за изграждане и поддържане на конкретни отношения с колеги и заинтересувани лица; умения да работи конструктивно като член на екип за постигане на обща цел;
    - Комуникативна компетентност - способност и дипломатически умения да води преговорен процес; способност да представя ясно идеи, да отправя целенасочени послания и да отстоява виждания; способност да представя идеи и да обединява служителите около тяхното осъществяване; способност за ясно изразяване в устна и писмена форма;
    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите или дейностите; да познава интересите и очакванията на потребителите на дейността; да поддържа и изисква позитивни отношения в звеното и гражданите;
    - Професионална компетентност - професионални знания и умения и познаване на нормативните актове, свързани с дейността на отдел ПД и дирекция „Правна“ и необходими за успешно изпълнение на длъжността; познаване на практиката на Върховните съдилища по ЗУТ, АПК, ГПК, ЗОП, ЗДС, ЗДСл, КТ и останалите нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността; способност за осъвременяване на знанията с оглед на промените в правните области, свързани със задълженията от длъжностната характеристика;
    - Дигитална компетентност - притежаване на компютърна грамотност, на знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
    3. Начин за провеждане на конкурса:
    - практически изпит
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на един от посочените адреси;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” № 47, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
    7. Съгласно длъжностната характеристика - младшият експерт подпомага началника на отдел ПД, директора на дирекция „Правна“ и служителите на по-високите длъжностни нива, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции във връзка с дейността на отдела; води и поддържа регистър на обществените поръчки в ДНСК, регистър на договорите, сключени с ДНСК и регистър на договорите за принудителни премахвания на незаконни строежи от органите на ДНСК; подпомага организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, както и подготвянето и изпращането на необходимата документация във връзка с обществените поръчки на ДНСК, изготвянето на договори по ЗОП; подпомага изготвянето на тръжни документации по ЗДС, извършването на действия по събиране на вземанията на ДНСК за суми, дължими от физически и юридически лица, във връзка с приключили административни и административнонаказателни производства, както и за извършени разходи по принудително премахване на незаконни строежи; изпраща покани за доброволно плащане; подпомага изготвянето на отговори по постъпили в ДНСК предложения, жалби, сигнали, молби и др. по въпроси, свързани с дейността на отдела.
    9. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 710 до 1600 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 15.08.2022г.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност