За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.9.2022 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжността „инспектор“-2 бр. в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

   
О Б Я В Л Е Н И Е

    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   
   
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

   
    1. За длъжността „инспектор“-2 бр. в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - степен на образование - професионален бакалавър;
    - професионална област - технически науки
    - професионално направление -строителство, архитектура, геодезия, инженерно;
    - професионален опит - не се изисква
    - ранг - V младши.
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават:
    - Аналитична компетентност - способност да събира и обработва информация и да предлага ефективни решения;
    - Ориентация към резултати -постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
    - Работа в екип -участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
    - Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите или дейностите;
    - Професионална компетентност - професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността. Познаване на нормативната уредба, регламентираща осъществяваната дейност.
    - Дигитална компетентност - притежаване на компютърна грамотност, на знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
   
    3. Начин за провеждане на конкурса:
    - практически изпит
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
   
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочения адрес;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
   
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” № 47, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
    7. Съгласно длъжностната характеристика - Инспекторът извършва проверки за влаганите строителни продукти в строежите; извършва проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите, както и съвместно с други държавни и контролни органи и съставя констативни актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения или незаконни строежи и незаконосъобразно ползване; съставя актове по реда на ЗАНН за установяване на административни нарушения на нормативната уредба по устройство на територията; връчва административни актове, издадени от Началника на ДНСК или от упълномощени от него длъжностни лица; участва в осъществявания от отдела контрол по изготвени протоколи по реда на Наредба № 13/2001 г. и изготвянето на количествено стойностни сметки при принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи; участва в изготвяне на становища във връзка с необходимостта от възлагане на обществени поръчки за изработване на проекти и експертизи, необходими при изпълнението на заповеди за премахване на незаконни строежи; изготвя проекти на заповеди за спиране на строежи, заповеди за забрана на ползването и достъпа до строежи и осъществя контрола върху дейността на РДНСК и изпълнението на издадените от тях заповеди за спиране на строежи, заповеди за забрана на ползването и достъпа до строежи; участва в осъществения контрол по принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи; осъществява проверки самостоятелно или съвместно с други държавни, контролни органи на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите; Разглежда заявления, жалби, искания и сигнали на физически и юридически лица, с данни за извършено незаконно строителство, включително срещу действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации и в регионалните дирекции.
   
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 710 лв. до 1600. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.
   
    Краен срок за подаване на документи - 06.10.2022г.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност