За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.8.2022 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

   
О Б Я В Л Е Н И Е

    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

   
    1. За длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.
    2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - висше образование: образователно - квалификационна степен -магистър
    - професионална област - технически науки
    - професионално направление - архитектура, строителство и геодезия;
    - професионален опит - 5 години и/или - ІІ младши ранг
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават
    Стратегическа компетентност - визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
    Лидерска компетентност - Мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели;
    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
    Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
    Компетентност за преговори и убеждаване - Убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;
    Работа в екип - Управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите;
    Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
    3. Начин за провеждане на конкурса:
    - практически изпит;
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв.
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47 по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочения адрес;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
    7. Съгласно длъжностната характеристика - Ръководи, включително планира, организира, координира и контролира дейността на Дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти”, с цел законосъобразно упражняване на правомощията на органите на ДНСК, за реализиране на общите цели и задачи на ДНСК в качеството й на контролен орган по спазването на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на подзаконовите нормативни актове при проектирането, строителството, разрешаване ползването на строежите, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите съществени изисквания към строежите. Контролира дейността свързана със законосъобразната експлоатация на завършени строежи и разрешаване ползване на строежите, дейността на лицата, упражняващи строителен надзор. Подпомага началника на ДНСК в дейността по издаване и отнемане на удостоверения за упражняване на дейността консултант съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ. Координира и контролира дейността по съставяне и поддържане на публичен регистър на издадените и отнетите удостоверения на лицата, упражняващи дейността консултант по смисъла на ЗУТ. Контролира дейността по систематизиране и отчитане на резултатите от дейността на административните звена в ДНСК, както и поддържането на обобщени електронни регистри на издадените от ДНСК/РДНСК административни актове, наказателни постановления, Разрешения за ползване. Дава становища по нормативни актове по устройство но територията. Участва в работата на комисии по проблемите на контрола по устройство на територията и строителния контрол.
    8. Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е 830 лв. При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност, изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.
   
   
    Краен срок за подаване на документи-29.08.2022г. включително
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност