За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


08.04.2024 г.

 

 

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

I. Допуснати кандидати

1.      Милена Димитрова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на 16.04.2024 г. в 10:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за провеждане на практически изпит и интервю.
Система за определяне на резултатите:

Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00. Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от оценките на оценяващите. Коефициентът, с който се умножава резултатът от практическия изпит е „4”. По решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове при разработване на задачите по време на практическия изпит.

До участие в интервюто се допускат кандидатите, чиито резултат от практическия изпит е най-малко 4.00.  

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Скалата за оценяване е 5-степенна. Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто е „5“.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

 
 II. Недопуснати кандидати: няма

 Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто:

1.      Закон за устройство на територията;

2.      Устройствен правилник на ДНСК;

3.      Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

4.      Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

5.      Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност