За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.11.2023 г.

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“,
дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


    I. Допуснати кандидати
   
    1. Евгени Йорданов
    2. Иво Петков
   
    Посочените кандидати трябва да се явят на 01.12.2023 г. в 10:30 часа, в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.
    Система за определяне на резултатите:
    Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. За всеки верен отговор кандидатите получават по 0,167 точки. Липсата на отговор не носи точка. Максималният резултат, който може да получат кандидатите при решаването на теста е 5,00 точки или 30 верни отговора. Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста е 4,00 точки или 24 верни отговора. Времето за решаване на теста е 45 минути.
    Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на теста е 4. Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
    Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00. Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто, е 5.
    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
    Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
   
    II. Недопуснати кандидати: няма.
   
    Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и интервюто:
    1. Закон за електронното управление.
    2. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
    3. Закон за киберсигурност.
    4. Закон за държавния служител.
    5. Закон за администрацията.
    6. Устройствен правилник на ДНСК.
    7. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.
    8. Наредба за обмена на документи в администрацията.
    9. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
   
    Председател:
    /п/
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност