За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.11.2022 г.

ОБЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

   
О Б Я В Л Е Н И Е

    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

   
    1. За длъжност „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.
   
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    -образование-висше, минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър
    - професионална област- технически науки;
    -професионално направление - архитектура, строителство, геодезия.
    - професионален опит - 2/две/ години/ и /или IV младши ранг.
   
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават
    - Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
    - Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с
    поставените цели и изисквания;
    - Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
    - Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно
    изразяване в устна и писмена форма;
    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
    - Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;
    - Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
    3. Начин за провеждане на конкурса:
    - практически изпит
    - интервю
   
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е
    поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;
   
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47 и РДНСК Добрич, гр. Добрич, бул. Добруджа №28, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочените адреси;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg , като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Добрич, гр. Добрич, бул. Добруджа №28, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
   
    7. Съгласно длъжностната характеристика - главният инспектор осъществява дейностите на РДНСК при упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и съответствието с изискванията към строежите, в т.ч. качеството на влаганите строителни материали и изделия, изготвя проекти на становища, доклади, предписания и административни актове, организира, контролира и извършва проверки в общинските администрации за установяване на нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи и съставя констативни протоколи, извършва проверки на строежи, строителни площадки и въведени в експлоатация строежи, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство или незаконосъобразно въвеждане на строежи в експлоатация, както и констативни актове и протоколи за извършени други нарушения на нормативната уредба по проектиране и строителство и актове за установяване извършването на административни нарушения, извършва проверки в местата за производство на строителни продукти и изпълнява заповеди за забрана на влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията, изготвя отчети и справки свързани с контролната дейност на РДНСК, връчва актовете за установяване извършването на административно нарушение и съставени констативни актове, както и действията по съобщаване на административни актове, нареждания и предписания, издадени от органите на ДНСК.
   
    8. Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е 720 лв. При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност, изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.
   
    Краен срок за подаване на документи - 21.11.2022г. вкл.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност