За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.01.2024 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК

    О Б Я В Л Е Н И Е
   
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   

    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

    1. За длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК.
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - степен на образование – магистър;
    - професионална област - право;
    - придобита юридическа правоспособност;
    - професионален опит – 2/две/ години или ранг – IV младши.
   
    3. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават
    - Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
    - Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
    - Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
    - Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
    - Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;
    - Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
   
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
    4. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит
    - интервю
    5. Необходими документи за участие в конкурс:
    5.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.
    Към заявлението се прилагат:
    5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    5.4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
    5.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв.
    6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочения адрес;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg , като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    7. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47 и РДНСК Велико Търново, гр. Велико Търново – 5000, ул. Цар Теодор Светослав №59, както и на електронната страница на ДНСК, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg .
    8. Съгласно длъжностната характеристика - подпомага директора на дирекция „Правна“, главния секретар на ДНСК, както и останалите дирекции в ДНСК при осъществяване на дейността им чрез даване на компетентни становища, устни и писмени консултации относно конкретни проблеми по ЗУТ, АПК, ГПК, ЗАНН, ЗЗД, ЗДС, ЗДСл, КТ, ДОПК, ЗДОИ и др. Осъществява процесуално представителство на ДНСК пред съдилищата по всички видове дела, пред арбитражни и административни органи, Комисията за защита от дискриминация, Националната агенция за приходите и др., по въпроси, по които страна е ДНСК. Изготвя компетентни становища по правни проблеми за конкретни случаи и проблеми по прилагане на законовите разпоредби, свързани с дейността на дирекция „Правна“. Изготвя и съгласува проекти на индивидуални административни актове, наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства по реда на ЗАНН. Подготвя правни становища по конкретно поставени задачи, както и във връзка с практически проблеми по прилагането на разпоредбите по устройство на територията, осъществява правна помощ на дирекциите в ДНСК, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, изготвя и/или съгласува индивидуални административни актове по ЗУТ, АПК, ЗДСл, ЗДС и др. Изготвя отговори по постъпили в ДНСК предложения, жалби, сигнали, молби и др. по правни въпроси, свързани с дейността на дирекцията. Осъществява координация с експерти за събирането, обработването и обобщаването на исканата информация по ЗДОИ. Систематизира информация на дирекция „Правна“ за съдебни дела, по които страна е ДНСК.
    9. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 1800 лв. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 29.01.2024г. вкл.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност