За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


04.01.2024 г.

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

    I. Допуснати кандидати
    1. Илиан Чурилков
    2. Милена Янчева
    3. Цветана Минева
    4. Цветинка Димитрова
    5. Александър Янков
   
    Посочените кандидати трябва да се явят на 15.01.2024 г. в 10:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за провеждане на практически изпит и интервю.
    Система за определяне на резултатите:
    Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00. Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от оценките на оценяващите. Коефициентът, с който се умножава резултата от практическия изпит е „4”. По решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове при разработване на задачите по време на практическия изпит.
    До участие в интервюто се допускат кандидатите, чиито резултат от практическия изпит е най-малко 4.00.
    Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Скалата за оценяване е 5-степенна. Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто е „5“.
    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
    Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
   
    II. Недопуснати кандидати: няма.
   
    Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто :
    1. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни разпоредби към него;
    2. Устройствен правилник на ДНСК;
    3. Закон за държавния служител;
    4. Закон за администрацията;
    5. Закон за административните нарушения и наказания.
   
    Председател:
    /п/
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност