За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.1.2023 г.

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

    I. Допуснати кандидати - няма
   
    II. Недопуснати кандидати:
    Иво Колев
    Основание за недопускане: - Завършеното висше образование с професионална квалификация професионален бакалавър по компютърни системи и технологии, не отговаря на изискването за професионално направление - архитектура, строителство и геодезия и инженерно, свързано с предмета на дейност на ДНСК - контрол по спазване на Закона по устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.
    Председател: /п/
    /инж. Г. Даракчиев/
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност