За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

12.02.2024г

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С:

1. За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

-минимална образователно-квалификационна степен -  професионален бакалавър

- професионална област- технически науки;

-професионално направление – архитектура, строителство, геодезия, инженерно;

- професионален опит – не се изисква и/или ранг –  V младши.

Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават

- Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

- Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с

 поставените цели и изисквания;

- Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно

изразяване в устна и писмена форма;

- Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

 - Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;

- Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

- практически изпит

- интервю

4. Необходими документи за участие в конкурс:

           4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.  Към заявлението се прилагат:

           4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

            4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

           5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административните сгради на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47 и РДНСК Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Републиканска“ № 25, по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочените адреси;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

 - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител. 

6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Републиканска“ № 25, както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.bg.

7. Съгласно длъжностната характеристика - инспекторът участва в проверки на строежи, служебни проверки, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство или незаконосъобразно въвеждане на строежи в експлоатация, както и констативни актове и протоколи за извършени други нарушения на нормативната уредба по проектиране и строителство и актове за установяване извършването на административни нарушения, подготвя проекти на становища, разпореждания, предписания, административни актове по жалби, сигнали, молби, запитвания, участва в приемателни комисии.

8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 1600 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.

 Краен срок за подаване на документи – 22.02.2024г. вкл.Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност