За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

21.03.2024

ОБЯВА КОНКУРС

За  длъжност „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С:

1. За длъжност „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- степен на образование – бакалавър;

- професионална област – технически науки;

- професионално направление – архитектура, строителство, геодезия, инженерно;

- професионален опит – 2/две/ години или ранг –  ІV младши.

Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават

- Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

- Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с

 поставените цели и изисквания;

- Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно

изразяване в устна и писмена форма;

- Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

 - Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;

- Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- практически изпит

- интервю

4. Необходими документи за участие в конкурс:

           4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.  Към заявлението се прилагат:

           4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

           4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

           4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;

5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47 , по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител. 

6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.bg

7. Съгласно длъжностната характеристика – старшият инспектор разглежда преписки, придружени от окончателни доклади на лицата, упражняващи строителен надзор, свързани с искане за разрешаване ползването на завършени строежи, чието въвеждане в експлоатация е от компетенциите на Началника на ДНСК и изготвя проекти на административни актове (заповеди за назначаване на държавни приемателни комисии (ДПК) или откази, разрешения за ползване или откази). Проверява съответствието на заявената от възложителя на строежа такса за разрешаване ползването за съответствие с определената в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители за съответната категория строеж. Участва в работата на ДПК за завършени строежи, чието въвеждане в експлоатация е от компетенциите на Началника на ДНСК. Контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор в обхвата на компетентностите на отдел BE , разглежда и предлага решения по постъпили жалби и сигнали по дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, свързана с въвеждане на строежите в експлоатация. Съставя актове за установяване административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ, в обхвата на компетентността на отдел „Въвеждане в експлоатация“. Заверява заповедни книги на строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областния управител. Изготвя предложения за приемане на нови и за изменение на действащи нормативни актове, които са свързани с дейността по въвеждане в експлоатация на строежите и дейността на лицата, които упражняват строителен надзор, като участва в съставянето или изготвя самостоятелни проекти на нормативни актове и становище по проекти на нормативни актове.

8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 1800 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.

 

Краен срок за подаване на документи – 01.04.2024г. вкл.Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност