За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.03.2024г.

 

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“,  Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

I. Допуснати кандидати

1. Боян Хаджийски

2. Галина Николова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 03.04.2024 г. в 10:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за провеждане на практически изпит и интервю.
Система за определяне на резултатите:

Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00. Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от оценките на оценяващите. Коефициентът, с който се умножава резултата от практическия изпит е „4”. По решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове при разработване на задачите по времена практическия изпит.

До участие в интервюто се допускат кандидатите, чиито резултат от практическия изпит е най-малко 4.00.  

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Скалата за оценяване е 5-степенна. Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто е „5“.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

 
 II. Недопуснати кандидати – няма.

 

 Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто са:

  1. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията;

2.      Устройствен правилник на ДНСК.

3.      Закон за административните нарушения и наказания.

 

Председател:

                        /п/              


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност