За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

7.03.2024

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“,  Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С:

1. За длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“,  Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- степен на образование –  бакалавър;

-професионална област – технически науки;

- професионално направление – архитектура, строителство, геодезия, инженерно;

- професионален опит – 2/две/ години или ранг –  IV младши.

Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават

- Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

- Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с

 поставените цели и изисквания;

- Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно

изразяване в устна и писмена форма;

- Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

 - Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;

- Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- практически изпит

- интервю

4. Необходими документи за участие в конкурс:

           4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.  Към заявлението се прилагат:

           4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

           4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

           4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;

5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47 , по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител. 

6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47 и РДНСК София, гр. София, ул. „Алабин“ № 35, както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.bg

            7. Съгласно длъжностната характеристика – главният инспектор осъществява дейностите на РДНСК при упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и съответствието с изискванията към строежите, в т.ч. качеството на влаганите строителни материали и изделия, изготвя проекти на становища, доклади, предписания и административни актове, организира, контролира и извършва проверки в общинските администрации за установяване на нарушения при издаването на строителни книжа, съставя констативни протоколи, извършва проверки на строежи, строителни площадки и въведени в експлоатация строежи, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство или незаконосъобразно въвеждане на строежи в експлоатация, както и констативни актове и протоколи за извършени други нарушения на нормативната уредба по проектиране и строителство и актове за установяване извършването на административни нарушения, извършва проверки в местата за производство на строителни продукти и изпълнява заповеди за забрана на влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията, изготвя отчети и справки свързани с контролната дейност на РДНСК, връчва актовете за установяване извършването на административно нарушение и съставени констативни актове, както и действията по съобщаване на административни актове, нареждания и предписания, издадени от органите на ДНСК.  

8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 1800 лв. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.

 

Краен срок за подаване на документи – 18.03.2024г. вкл.

 Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност