За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.11.2023 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжността „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

    О Б Я В Л Е Н И Е
   
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжността „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК.
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - висше образование: образователно - квалификационна степен - бакалавър ;
    - професионална област – природни науки, математика и информатика;
    - професионално направление: информатика и компютърни науки;
    - професионален опит - 1 година или ранг – ІV младши;
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават
    - Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
    - Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
    - Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
    - Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
    - Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;
    - Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
   
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.
    Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочения адрес;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg , като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg .
    7. Съгласно длъжностната характеристика – системният администратор осигурява навременното и качествено обслужване на потребителите при софтуерни и хардуерни проблеми с техниката, организира ремонтната дейност на техниката, съгласува заявките за ремонт и осъществява контакт с избраната фирма за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на хардуера, следи за състоянието, разпределението и използването на техниката и прави предложения за ремонт, бракуване, подновяване или доставка на техника, дава консултации и подпомага потребителите при използване на информационните технологии и компютърните системи, осъществява техническата поддръжка на уеб-страницата на ДНСК, актуализира съдържанието на уеб-сайта на ДНСК, като добавя и/или заменя информация в разделите или подразделите, съгласно действащия Правилник за документооборота на ДНСК, поддържа в електронен вид актуален регистър на издадените, прекратените удостоверения/лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант, актуализира Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003г. на уеб страницата на ДНСК, изготвя проекти на форми за поддържане на регистри, спира акаунти на напуснали служители, участва в комисии при извършване на проверки на материално-отговорни лица и инвентаризации, участва в комисии за възлагане на обществени поръчки.
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 1850 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 16.11.2023г. вкл.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност