За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.4.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

За длъжността „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
   
    1. За длъжността „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК.
    2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - висше образование: образователно - квалификационна степен -бакалавър;
    - професионална област - счетоводство, финанси;
    - професионален опит - 2 години;
    - ранг - ІV младши
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават
    - Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
    - Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с
    поставените цели и изисквания;
    - Работа в екип - участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
    - Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно
    изразяване в устна и писмена форма;
    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
    - Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;
    - Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
    3. Начин за провеждане на конкурса:
    - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността;
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв.
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47 по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочения адрес;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
    7. Съгласно длъжностната характеристика - приема и обработва първичните документи за извършваните стопански операции, свързани с плащания по касов и банков път, като изготвя приходни и разходни касови ордери, авансови отчети и платежни нареждания. Осчетоводява счетоводните документи по Сметкоплана на ДНСК, съобразно разходните параграфи на Единната бюджетна класификация и ги обработва чрез програмен счетоводен продукт. Приема от касиера касовите документи и проверява касовата книга. Анализира салдата по сметките. Следи за равнението на данните от счетоводните сметки от Оборотната ведомост с параграфите и подпараграфите от Отчета за касовото изпълнение. Изготвя необходимите справки. Проверява разплащателните ведомости и осчетоводява заплатите на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения и плащанията по извънтрудови правоотношения. Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки. Изготвя данъчни декларации, при спазване на сроковете, определени в ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и др. Участва в комисии при извършване на проверки на материално-отговорни лица и инвентаризации. Участва в комисии за възлагане на обществени поръчки. Участва в изготвянето на месечните, тримесечните, годишните отчети и оборотните ведомости на ДНСК.
    8. Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 лв. до 1800 лв. При назначаване индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен от органа по назначаване в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
   
   
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 18.04.2023г. вкл.


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност