За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.12.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

За длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - образование – висше, минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
    - професионална област - технически науки;
    - професионално направление - архитектура, строителство, геодезия;
    - ппрофесионален опит – 4 години и/или присъден ранг – ІIІ младши.
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават
    - Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
    - Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
    - Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
    - Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
    - Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;
    - Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
    Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
    3. Начин за провеждане на конкурса:
    - практически изпит
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47 по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочените адреси;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg , като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК София, ул. Алабин №35, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
    7. Съгласно длъжностната характеристика – началникът на РДНСК София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК - организира, ръководи, координира и контролира дейността на РДНСК по упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и съответствието с изискванията към строежите, в т.ч. качеството на влаганите строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите и съответствието с изискванията към строежите в обхвата на териториалната компетентност. Издава разпореждания, предписания и административни актове в съответствие с правомощията, предоставени от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и от началника на ДНСК. Организира обследването и документирането на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Организира и контролира дейността по изпращане до компетентните органи за събиране на дължимите суми от наложени глоби по влезли в сила наказателни постановления. Организира, ръководи и контролира дейността по административното обслужване в регионалната дирекция. Организира, ръководи и контролира дейността по въвеждане в експлоатация на завършени строежи по подадени искания за издаване на разрешения за ползване. Организира, контролира и извършва проверки на строителни площадки за установяване на незаконни строежи от първа до трета категория, включително по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи и съставя констативни актове и констативни протоколи. Организира, контролира и извършва проверки за установяване на нарушения при ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, и съставя констативни актове и констативни протоколи.
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 790 до 2300 лв. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 28.12.2023г. вкл.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност