За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

26.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С:

1. За длъжност „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“ /АПД/, дирекция „Правна“ при ДНСК.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- степен на образование –  професионален бакалавър;

- професионална област – социални и стопански науки;

- професионално направление – икономика, администрация и управление;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг - V младши.

 Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават:

                 - Аналитична компетентност – способност да събира, обработва, анализира и синтезира информация и да предлага ефективни решения; умение да планира и организира дейността по начин, осигуряващ изпълнение на задълженията качествено и в срок;

                 - Ориентация към резултати – умения да изпълнява задачите правилно и качествено; умения да организира собствената дейност за точно изпълнение на поставените задачи в указания срок; умения да съобразява дейностите с необходимите ресурси; умения за едновременно и ефективно изпълнение на възложените дейности, както и за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

                 - Работа в екип – умения за насърчаване на другите да дават обратна връзка и за предоставяне на обратна връзка на други; умения за изграждане и поддържане на конкретни отношения с колеги и заинтересувани лица; умения да работи конструктивно като член на екип за постигане на обща цел;

                - Комуникативна компетентност – способност и дипломатически умения да води преговорен процес; способност да представя ясно идеи, да отправя целенасочени послания и да отстоява виждания; способност да представя идеи и да обединява служителите около тяхното осъществяване; способност за ясно изразяване в устна и писмена форма;

                - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите или дейностите; да познава интересите и очакванията на потребителите на дейността; да поддържа и изисква позитивни отношения в звеното и гражданите;

                 - Професионална компетентност - професионални знания и умения и познаване на нормативните актове, свързани с дейността на отдел АПД и дирекция „Правна“ и необходими за успешно изпълнение на длъжността; познаване на практиката на Върховните съдилища по ЗУТ, АПК, ГПК, ЗОП, ЗДС, ЗДСл, КТ и останалите нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността; способност за осъвременяване на знанията с оглед на промените в правните области, свързани със задълженията от длъжностната характеристика;

                 - Дигитална компетентност – притежаване на компютърна грамотност, на знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- практически изпит

- интервю

4. Необходими документи за участие в конкурс:

           4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:

           4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

            4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, по един от следните начини:

- лично от кандидата на един от посочените адреси;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител. 

6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” № 47, както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.bg

              7. Съгласно длъжностната характеристика – младшият експерт подпомага началника на отдел АПД, директора на дирекция „Правна“ и служителите на по-високите длъжностни нива, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции във връзка с дейността на отдела; води и поддържа регистър на обществените поръчки в ДНСК, регистър на договорите, сключени с ДНСК и регистър на договорите за принудителни премахвания на незаконни строежи от органите на ДНСК; подпомага организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, както и подготвянето и изпращането на необходимата документация във връзка с обществените поръчки на ДНСК, изготвянето на договори по ЗОП; подпомага изготвянето на тръжни документации по ЗДС, извършването на действия по събиране на вземанията на ДНСК за суми, дължими от физически и юридически лица, във връзка с приключили административни и административнонаказателни производства, както и за извършени разходи по принудително премахване на незаконни строежи; изпраща покани за доброволно плащане; подпомага изготвянето на отговори по постъпили в ДНСК предложения, жалби, сигнали, молби и др. по въпроси, свързани с дейността на отдела.

9. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 1600 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Краен срок за подаване на документи-07.05.2024г. вкл.

 Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност