За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

26.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

1. За длъжностначалник на отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- висше образование: образователно - квалификационна степен - магистър;

- професионална област – социални, стопански и правни науки;

- професионално направление: икономика, администрация и управление;

- професионален опит – 4 години или ранг – ІІІ младши.

 

Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават

- Управленска компетентност - планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

- Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

- Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

- Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

- Професионална компетентност - професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността, в това число преминали обучения, специализации, квалификационни курсове относими към изпълнението на длъжността през последните три години.  Познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи. Познава структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност. Правилно прилага вътрешните правила и процедури, имащи отношение към ръководеното звено.

- Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността;

- интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурс:

           4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.  Към заявлението се прилагат:

           4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

           4.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

           4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;

5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47 , по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

- на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител. 

6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.bg

7. Съгласно длъжностната характеристика – началникът на отдел АТО ръководи методически и административно служителите от отдела, разпределя и поставя задачите за изпълнение на конкретните служители; контролира изпълнението на техните задължения. Организира дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“ при спазване на разпоредбите и принципите, които са установени в Закона за администрацията, АПК и Наредбата за административното обслужване. Координира работата с електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи. Организира и осигурява цялостното деловодно обслужване на ДНСК. Осъществява контрол върху движението на документите в ДНСК като води отчетност и осигурява информация по получената и изпратена кореспонденция. Следи за организацията на куриерската дейност в ДНСК. Организира и поддържа архива на ДНСК като осигурява опазването и съхраняването на преписките и архивните дела. Извършва справки и изготвя заверени копия на документи, които се съхраняват в архива. Организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив. Ръководи и организира цялостното техническо обслужване на ДНСК.

8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 2300 лв. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.

Краен срок за подаване на документи-07.05.2024г. вкл.Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност