За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.05.2024г.

 

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжностначалник отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 

 

I. Допуснати кандидати

1.      Светослав Трайков

2.      Мариела Ангелова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 23.05.2024 г. в 10:00 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за решаване на тест и интервю.

Система за определяне на резултатите:

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. За всеки верен отговор кандидатите получават по 0,167 точки. Липсата на отговор не носи точка. Максималният резултат, който може да получат кандидатите при решаването на теста е 5,00 точки или 30 верни отговора. Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста е 4,00 точки или 24 верни отговора. Времето за решаване на теста е 45 минути.

Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на теста е 4. Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00. Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто, е 5. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

II. Недопуснати кандидати-няма.

Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на теста и интервюто са:

1. Закон за администрацията;

2. Закон за държавния служител;

3. Закон за устройство на територията;

4. Закон за достъп до обществена информация;

5. Наредба за административното обслужване;

6. Устройствен правилник на Дирекция за национален строителен контрол.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност