За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.05.2024г.

 

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати  кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“ /АПД/, дирекция „Правна“ при ДНСК

I. Допуснати кандидати

1. Камелия Василева.

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на 22.05.2024 г. в 10:00 часа, в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за провеждане на практически изпит и интервю.
Система за определяне на резултатите:

Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00. Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от оценките на оценяващите. Коефициентът, с който се умножава резултата от практическия изпит е „4”. По решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове при разработване на задачите по време на практическия изпит.

До участие в интервюто се допускат кандидатите, чиито минимален резултат от практическия изпит е най-малко 4.00. Интервюто се провежда на същата дата.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Скалата за оценяване е 5-степенна. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто е „5“.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

 II. Недопуснати кандидати няма.

 

  Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто:

  1. Закон за обществените поръчки;
  2. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
  3. Закон за държавната собственост;
  4. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
  5. Закон да държавния служител;
  6. Устройствен правилник на ДНСК.

 

Председател:

                                    /п/


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност