За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

13.05.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С:

1. За длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правни дейности” /АПД/ дирекция „Правна“ при ДНСК.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- степен на образование –  магистър;

- професионално направление – право;

-  придобита юридическа правоспособност;

- професионален опит – 3/три/ години или ранг - III младши.

            3. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават

- Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

- Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с

 поставените цели и изисквания;

- Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно

изразяване в устна и писмена форма;

- Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

 - Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на ДНСК;

- Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Начинът за провеждане на конкурса е:

- практически изпит

- интервю

5. Необходими документи за участие в конкурс:

           5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:

           5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

            5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

5.4.  Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, по един от следните начини::

- лично от кандидата на един от посочените адреси;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител. 

7. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул. ”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.bg

        8. Съгласно длъжностната характеристика - подпомага началника на отдел АПД, директора на дирекция „Правна“, главния секретар на ДНСК, както и останалите дирекции в ДНСК при осъществяване на дейността им чрез даване на компетентни становища, устни и писмени консултации относно конкретни правни проблеми по ЗУТ, АПК, ГПК, ЗАНН, ЗОП, ЗОП, ППЗОП, ЗЗД, ЗДС, ЗДСл, КТ и ДОПК. Осъществява процесуално представителство на ДНСК пред съдилищата по всички видове дела, както и по дела, свързани с възлагане на обществени поръчки. Изготвя и предлага процедури, анализи и становища, свързани с провежданите обществени поръчки по ЗОП, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, като подготвя и изпраща необходимата документация във връзка с обществените поръчки на ДНСК. Изготвя или съгласува договори по ЗОП, след проведени обществени поръчки. Участва в изготвяне на документооборота в отдела и правната рамка на дейността, свързана с прилагане на нормативни актове в областта на обществените поръчки. Води и поддържа регистър на обществените поръчки в ДНСК, регистър на договорите, сключени с ДНСК и регистър на договорите за принудителни премахвания на незаконни строежи от органите на ДНСК. Подготвя правни становища по конкретно поставени задачи, по законосъобразността на провеждани в ДНСК процедури по реда на ЗОП, ЗДС, ЗДСл, КТ, ЗЗД и др. Дава мнения и изготвя становища по възникнали правни казуси, които са с по-голяма правна и фактическа сложност по преписки, разпределени на дирекция „Правна“, отдел АПД. Дава становища за сключването на договори за принудително премахване на незаконни строежи. Осигурява цялостното правно-нормативно обслужване на ДНСК, свързано със спазване на националното право и правото на Европейския съюз по отношение сключването на договори и провеждането на обществени поръчки. Изготвя отговори по постъпили в ДНСК предложения, жалби, сигнали, молби и др. по правни въпроси, свързани с дейността на отдела. Изготвя и/или съгласува индивидуални административни актове по ЗУТ, АПК, ЗОП, ЗДСл, ЗДС и др., наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства по реда на ЗАНН. Подпомага дисциплинарно наказващия орган при налагане на дисциплинарни наказания по ЗДСл, КТ и др. Подготвя и изпраща по електронен път информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки. Изготвя тръжни документации по ЗДС и Правилника за прилагане на ЗДС, провеждани от ДНСК. Подпомага дейността по събиране на вземанията на ДНСК.

9. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 2100 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на ДНСК.

Краен срок за подаване на документи-23.05.2024г. вкл.Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност