За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.8.2023 г.

Позиция на ДНСК относно протест на семейство Донкови от 31.07.2023

     Във връзка с изнесените в медиите твърдения на семейство Донкови относно законосъобразността на действията им по отношение на строеж: „Надстройка на сграда с един етаж“ на ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София следва да се има предвид, че ДНСК изпълнява Заповед за забрана ползване, потвърдена от Върховния административен съд с Решение №5649 от 04.05.2017г., въз основа на която е спряно ел. захранването. Причината са съществени отклонения от одобрените проекти при изпълнението на строежа, които са установени при проверки по сигнали, както от администрациите на Столична община и район „Средец“, така и от органите на ДНСК.

     Към момента на внасяне от възложителя /сем. Донкови/ на документите в ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) през май 2023 г. са постъпили отново жалби от живущите в кооперацията по отношение на законността на изпълнения строеж и ползването му не по предназначение - вместо да е жилище се ползва като хотел. От РДНСК София е извършена поредна проверка на място през месец юни, видно от която, строежът отново не е в съответствие с одобрените проекти. Компетентен  орган, одобряващ промени по проектната документация, е Столична община. Заради тези и други непълноти в представените документи, на възложителя е указано, че ДПК може да бъде назначена едва след представянето им.

     Възложителят е поискал прекратяване действието на Заповедта забрана ползването, което предстои да бъде разгледано в кратки срокове от органа, който я е издал – РДНСК София.

 

Хронология

 

Относно: Заповед №ДК-19-С-01/21.01.2016г. за строеж: „Надстройка на сграда с един етаж“, находящ се в УПИ, п. VII-7кв.452, м. „Центъра“ по плана на гр. София, с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София на Началника на РО НСК София при РДНСК Югозападен район.

 

 

I.                  В РДНСК София е образувана адм. преписка № С12-1608 във връзка с издадена на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ Заповед № ДК-19-С-01/21.01.2016 г., с която е забранено ползването на неприетия по установения ред  строеж: „Надстройка на сграда с един етаж“, находящ се в УПИ, п. VII-7кв.452, м. „Центъра“ по плана на гр. София, с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София.

С Решение № 6023 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 4023 по описа за 2016 г. на Административен съд София-град /АССГ/, Второ отделение, 29 състав, Заповед № ДК-19-С-01/21.01.2016 г. на началника на РО НСК София при РДНСК Югозападен район е потвърдена като законосъобразна и правилна.

С постановено Решение № 5649 от 04.05.2017 г. на Върховния административен съд /ВАС/ на Република България касационната жалбата на възложителя на строежа предмет на заповед № ДК-19-С-01/21.01.2016 г. е отхвърлена и първоинстанционното решение е оставено в сила.

-          На 01.09.2017 г. РДНСК София е уведомена от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, че ел. захранването на обекта на г-н Донков е прекъснато, предвид  влязлата в сила заповед за забрана ползване /съгласно решение на ВАС/.

 

II.               Издадена е и Заповед № ДК-02-С-2/25.07.2019 г. с която е наредено премахването на тухлени зидове, с които е обособена, като тераса, част от дневната с приблизителни размери 5.00м на 3.50м, находящи се в югоизточния ъгъл на надстройката /към ул. „Иван Вазов“/ и покривна конструкция, с които е приобщена към трапезарията открита тераса с размери 3.57м на 4.36м, находяща се в североизточната част на надстройката /към вътрешния двор/ - части от строеж „Надстройка на сграда с един етаж“, находящ се в УПИ, п. VII-7кв.452, м. „Центъра“ по плана на гр. София, с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София.

Заповед № ДК-02-С-2/25.07.2019 г. не е обжалвана в законоустановения срок от г-н Донков и е влязла в сила.

Заповед № ДК-02-С-2/25.07.2019 г. е обжалвана от Ненка Иванова, като с Определение № 2653/19.02.2020 г. на ВАС производството е прекратено, предвид факта, че същата не е заинтересована страна.

-          С молба от 16.06.2021 г. от г-н Донков е поискано да му бъде възстановено ел. захранването на собствения му обект, с цел доброволно изпълнение на издадена и влязла в законна сила на заповед за премахване /чл.225, ал.1 ЗУТ/, като е разрешено захранването за периода от 25.06.2021 г. - 09.08.2021 г.

-          В РДНСК София е постъпила молба на 28.03.2023 г. от Ненка Иванова Иванова, в качеството ѝ на собственик на обект, находящ се в жилищната сграда с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София, с която се иска да се представят данни във връзка със строеж: „Надстройка на сграда с един етаж“, находящ се в УПИ, п. VII-7кв.452, м. „Центъра“ по плана на гр. София, с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София, предмет на влязлата в законна сила Заповед № ДК-19-С-01/21.01.2016 г., а именно издавано ли е разрешение за ползване по реда на чл.177 ЗУТ или Удостоверение за въвеждане в експлоатация за гореописания строеж, както и издавано ли е Удостоверение за търпимост по реда на §6 от Наредба №2/2003 за заварен /законен/ строеж.

-          Във връзка с молбата от 28.03.2023г. след преглед на съдържащите се документи в образуваната адм. преписка №С12-1608 в РДНСК София, от длъжностни лица на Дирекцията е извършена проверка на място, при която е установено, че строежът предмет на Заповед №ДК-19-С-01/21.01.2016г., се ползва за живеене и е захранен с ел. енергия и вода, т.е. съответната заповед не се изпълнява, като за същото е съставен констативен протокол  от 26.04.2023г.

-          Постъпила е и жалба от 28.04.2023г. от собственици на апартаменти в жилищна сграда в режим на етажна собственост с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София, ведно с приложения към нея, в която се излагат данни, че строежът предмет на Заповед №ДК-19-С-01/21.01.2016г. се ползва, захранен е с ел. енергия, като същият „…е трансформиран по начина си ползване в обект за извършване на търговска дейност по Закона за туризма и обект с обществено предназначение по Закона за здравето, който нов начин по ползване е свързан с неограничен достъп на неопределен брой външни лица в сградата на етажната собственост“.

-          С писмо от 02.05.2023 г. на началника на РДНСК София до „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД е даден срок на експлоатационното дружество в срок до 09.05.2023 г. да преустанови захранването с ел. енергия на строеж: „Надстройка на сграда с един етаж“, находящ се в УПИ, п. VII-7кв.452, м. „Центъра“ по плана на гр. София, с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София.

-          Видно от Констативен протокол Рег. № ERMZ-DOC-5307 от 12.05.2023 г. експлоатационното дружество е прекъснало трайно ел. захранването на строежа.

-          Във връзка с горното, в РДНСК София на 15.05.2023 г. е проведена среща с упълномощен представител на Иван Донков, собственик на невъведения в експлоатация обект, на която е представено писмо изх. № СТ-04/2725-00-360/20.01.2022 г. на началника на ДНСК, съгласно което на г-н Донков е указано, че строеж: „Надстройка на сграда с един етаж“, находящ се в УПИ, п. VII-7кв.452, м. „Центъра“ по плана на гр. София, с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ №25, гр. София, попада в хипотезата на §6 от ПЗР от Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република Българя и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

-          На 29.05.2023 г. от Ненка Иванова, в качеството ѝ на собственик на обект, находящ се в жилищната сграда с адм. адрес: ул. „Иван Вазов“ № 25, гр. София, е постъпил сигнал с приложен снимков материал, че г-н Донков продължава да ползва собствения си обект, въпреки, че е в сила заповедта за забрана ползване и въпреки, че е спряно ел. захранването на обекта. Госпожа Иванова иска да се предприемат действия от страна на РДНСК София относно  неспазването на заповедта за забрана ползване.

-          Във връзка с разпореждане на началника на ДНСК на 12.06.2023 г. е извършена съвместна проверка на място на строежа и по документи от длъжностни лица на РДНСК София и район „Средец“ - СО с цел установяване съответствие на строежа с одобрените инвестиционни проекти, като за същото е съставен констативен протокол.

-          Във връзка с извършената съвместна проверка с районната администрация, с писмо от 14.06.2023 г. на началника на РДНСК София е указан срок на главния архитект на район „Средец“ - СО, в качеството му на одобряващ орган, да представи в РДНСК София становище относно извършените промени в обекта на г-н Донков, попадат ли в обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2 ЗУТ или представляват несъществени отклонения, за които се прилага нормата на чл.175 ЗУТ.

-          На 16.06.2023 г. е получено писмо от „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД с изложени данни, че обектът собственост на г-н Донков е захранен с ел. енергия по незаконосъобразен начин, предвид което от РДНСК София е изискано да предприеме действия, съгласно правомощията ѝ и компетентността.

-          На 23.06.2023 г. е извършена проверка на място на строежа от длъжностни лица на РДНСК София с цел установяване на ползването на същия за живеене, като е установено, че е захранен с ел. енергия чрез кабел с разклонител по външните фасади на сградата.

-          На 05.07.2023 г. е получено становище от главния архитект на район „Средец“ - СО, съдържащо заключение, че обекта на г-н Донков е търпим, като е посочено, също че удостоверенията за търпимост се издават от НАГ- СО.

-          На 12.07.2023г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ на г-н Донков затова, че ползва обекта си, въпреки, че за същия има издадена заповед за забрана ползване, която е потвърдена с влязло в сила съдебно решение на ВАС.

-          На 17.07.2023 г. с писмо на началника на РДНСК София от главния архитект на СО е изискано становище, във връзка с промяна на фактическата обстановка /изпълнена доброволно заповед за премахване на незаконен строеж/ и приложимостта на §127,а л.1 от ПЗР на ЗУТ /търпимоста/ на съответния строеж.

-          На 25.07.2023 г. е получено писмо от главния архитект на СО с изразено становище, че за обекта на г-н Донков не е приложим институтът на търпимост.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност