За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.2.2015 г.

Графици за извършване на планови проверки през 2015г. върху дейността на общинските администрации по спазване разпоредбите по ЗУТ

    С оглед изпълнение на основните приоритети и цели на ДНСК за упражняване на строг контрол по спазване на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството и за недопускане на незаконно строителство, от ДНСК се обръща особено внимание на превенцията на нарушенията, ефективност и прозрачност при изпълнение на контролните функции.
    Отчитайки важността на превантивния контрол по ЗУТ с оглед подобряване качеството на обслужване и предоставяните услуги на граждани и фирми, както от ДНСК, така и от общинските администрации, от края на 2010г. ДНСК извършва комплексни проверки на всяко тримесечие върху дейността на всички общински и районни администрации в страната.
    Плановите проверки на дейността на общинските администрации се извършват ежегодно по утвърдени графици във всички общини.
    Предмет на проверките са дейностите на общинските администрации по: поддържане на технически архив и водене на изискващите са по ЗУТ регистри; спазване на регламентираните срокове за издаване на строителни книжа и законосъобразност на одобряваните инвестиционни проекти; изпълнение на задълженията за уведомяване на органите на ДНСК за издадените строителни книжа; въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория; осъществяване от общинските администрации на цялостен контрол върху строежите от четвърта, пета и шеста категории.
    С цел осигуряване на ефективност и прозрачност на действията на ДНСК в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ, на интернет страницата на ДНСК е публикуван утвърдения от Началника на ДНСК график за извършване на плановите проверки на общинските администрации по тримесечията през 2015г.
    След приключване на проверките по тримесечните графици, на страницата на ДНСК ще бъде публикувана и информация за резултатите от тях.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност