За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.8.2015 г.

Съобщение за медиите

Относно: издадени заповеди на Началника на РДНСК Югоизточен район за отмяна на строителни книжа за строежи на Къмпинг Юг и плаж Корал

    1.Къмпинг Юг
    Изграждането на две бетонови площадки в къмпинг Юг, е въз основа на влязъл в сила застроителен план от 2004г. и издадено разрешение за строеж от 2012год., отменено от ДНСК, но потвърдено от Административен съд - Бургас . Предвид установеното наличие на дюни в имота, от МРРБ е изпратен сигнал до Прокуратурата на РБ с искане да бъде протестирано като нищожно разрешението за строеж.
    В РДНСК Югоизточен район е постъпил протест от ОП Бургас против това разрешение за строеж. Освен него са постъпили още три протеста срещу разрешения за строеж на вече реализирани обекти, въведени в експлоатация от община Царево. От Началника на РДНСК ЮИР са издадени четири броя заповеди по чл.216 от ЗУТ , съответно една заповед на 21.07.2015г. и три заповеди на 22.07.2015г. , с които по подадените протести от Окръжна прокуратура Бургас се прогласява нищожността на издадените от главния архитект на община Царево четири разрешения за строеж. Заповедите са връчени на заинтересованите лица на 24.07.2015г. и 27.07.2015г.
    Отменените строителни книжа са за „Ресторант“ и „Сезонен хотел с РЗП 3911 кв.м“, в УПИ І-1 и 2, кв.2, местност „Караагач“, землище с.Лозенец, община Царево и за „Преустройство и пристройка на обслужващи сгради заведение за обществено хранене /ЗОХ/, тип „Бистро“ в УПИ V-1, кв.2, местност „Караагач“, землище с.Лозенец, община Царево, които са изградени и се ползват, както и за „Вилно селище с РЗП 1173,00кв.м“, находящо се в ПИ 44094.503.3 по КК на с.Лозенец, община Царево, което е в процес на строителство, спряно с принудителна административна мярка от РИОСВ.
    Доколкото оспорването на резрешението за строеж на вилно селище в ПИ 44094.503.3 в с.Лозенец, който е в процес на строителство, спира неговото действие, предвид категорията на строежа следва от кмета на община Царево да бъде издадена заповед за спиране на изпълнението на строежа. По отношение на въведените в експлоатация от общинската администрация строежи, последващи действия могат и следва да бъдат предприети от община Царево след влизане в сила на заповедите за отмяна на строителните книжа.
    2.Плаж Корал
    По подадени сигнали до Прокуратурата от ДНСК през 2013г. и от зам. Министър-председателя и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране от 2014г., с искане за протестиране на общо 16 разрешения за строеж в района на плаж Корал, които са в сила, към момента в РДНСК Югоизточен район са постъпили четири протеста от окръжна прокуратура Бургас с искане за прогласяване на нищожност на издадени разрешения за строежи в местност “Смайлов чаир“, землището на с. Лозенец, собственост на „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънс“ЕООД. Издадени са четири заповеди, съответно една заповед на 29.07.2015г. и три заповеди на 04.08.2015г., с които се прогласява нищожността на издадените от главния архитект на община Царево разрешения за строеж за следните строежи:
    1.„Жилищни сгради за сезонно обитаване и зони за обществено обслужване-зони А, В, С, D и Е и домови В и К връзки“ в имот с идентификатор 44094.22.33 по КК на с.Лозенец, местност „Смайлов чаир“, община Царево,
    2.„Жилищни сгради за сезонно обитаване и зони за обществено обслужване-зона „I” с РЗП 11 959,20 кв.м“ в имот с идентификатор 44094.3.512 по КК на с.Лозенец, местност „Смайлов чаир“ , община Царево,
    3.„Жилищни сгради за сезонно обитаване и зони за обществено обслужване-зона „I“-134 бр.апартаменти, подземен паркинг за 74 автомобила,открити 28 паркоместа, домови В и К връзки в имот с идентификатор 44094.3.516 по КК на с.Лозенец, община Царево,
    4.Седем броя БКТП (Бетонови комплектни трансформаторни подстанции с №№2,3,4,5,6,7 и 8) външно кабелно ел.захранване, резервно ел.захранване, площадкови ел.кабели и районно осветление-етапно изпълнение“ в имот с идентификатор 44094.22.33 по КК на с.Лозенец, местност „Смайлов чаир“община Царево.
    Предстои връчване на заповедите на заинтересованите лица по законоустановения ред.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност