За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.10.2015 г.

Резултати от проект

„Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на Дирекцията за национален строителен контрол, чрез въвеждане на електронни услуги“

    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    09.10.2015 г.
    1606 гр. София
    бул. “Христо Ботев” № 47
    website: www . dnsk.mrrb.government.bg
    e-mail: dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
    тел.: 02/9159 165
   
   
   
    Резултати от проект
    „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на Дирекцията за национален строителен контрол, чрез въвеждане на електронни услуги“
   
   
    На 09.10.2015 г. Дирекция за национален строителен контрол проведе заключителна пресконференция по проект за подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса. На събитието бяха поканени представители на медиите, пред които екипът за управление на проекта представи и обобщи постигнатите резултати по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ СТРАНА НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-31-26 по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), сключен между Началника на ДНСК и Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК на 14.04.2014 г.
    Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
    Целта на проекта е подобряване на ефективността на работата на ДНСК.
    Специфичната цел е подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на Дирекцията за национален строителен контрол, чрез разработване и въвеждане на електронни услуги.
    Целеви групи по проекта са служителите на Дирекцията за национален строителен контрол, от една страна, а от друга - гражданите и бизнесът.
    В рамките на срока за изпълнение на договора - от април 2014 г. до октомври 2015 г., беше разработени и внедрен софтуер на две електронни услуги:
    1. Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по ЗУТ.
    2.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение с нормативно основание.
    Постигнатите резултати от изпълнения проект са подобряване на административното обслужване от страна на ДНСК в изпълнение на стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет“: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност