За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.7.2021 г.

    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    23.07.2021 г.

    Изкопът на ул. „Осми декември“ няма документация за строеж трета категория
   
    В Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ бе получено писмо от главния архитект на Столична община Здравко Здравков относно извършена проверка на строежи, находящи се в гр. София, район „Студентски“ - СО, ул. „Осми декември“. Към писмото е приложена Заповед от 15.07.2021г. на Кмета на Столична община и констативен протокол с дата 21.07.2021г. от извършената на място проверка.
    Съгласно констативния протокол е започнато незаконно строителство в УПИ I - 5448, 5449, изразяващо се в излят бетон на дъното на изкопа, положена армировка за фундаментна плоча и други строителни елементи. В протокола и писмото на арх. Здравков е посочено, че извършените СМР са без одобрени проекти и разрешение за строеж. Арх. Здравков също така е отбелязал, че незаконният строеж е отнесен към трета категория, с което аргументира насочването на сигнала към ДНСК.
    Трябва да се има предвид, че строежите от трета категория са описани изчерпателно в т.3 на ал.1 от чл.137 ЗУТ. Определянето на категорията на описаното незаконно строителство само и единствено на базата на приет ПУП е недопустимо.
    В тази връзка ДНСК напомня, че съгласно разпоредбата на чл.137, ал.1 от ЗУТ, строежите се категоризират в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация. Тези условя се изпълват със съдържание и придобиват конкретни параметри при наличието на инвестиционно намерение обезпечено с проектна документация за строеж, съответно съгласувана и одобрена. Към настоящия момент ДНСК не разполага с проект за бъдещо строителство от трета категория на ул. „Осми декември“. Поради, което следва Столична община да упражни вменените и по чл. 225а от ЗУТ правомощия.
    Издадената заповед от Кмета на Столична община е на основание чл.196, ал.1 ЗУТ, като в нея са дадени задължителни указания за работата на проверяващата комисия и предприемане на последващи действия в т.ч. и издаване на заповед по чл.195, ал.4 ЗУТ.
    Съгласно изричните текстове на ЗУТ, процедурите по чл.195 и чл.196 ЗУТ са вменени единствено на общинската администрация, която при установяване на обстоятелствата по ал.3 от чл.195 ЗУТ, задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване на опасния строеж или дейностите по ал.6 от същата разпоредба.
    ДНСК напомня, че според чл. 221, ал. 4, издадените разпореждания в Заповед ДК-09-С-3 от 11.06.2021 г. на РДНСК София във връзка с укрепителните дейности на изкопа, са задължителни за лицата, за които се отнасят.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност