За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.1.2015 г.

Относно: Отворено писмо на арх. Николай Ненов

    УВАЖАЕМИ АРХ. НЕНОВ,
   
    Във връзка с Ваше отворено писмо, относно образувани от органите на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ административно-наказателни производства срещу главни архитекти на територията на Област Варна, Ви уведомяваме следното:
    За последните 4 месеца на 2014г. от органите на ДНСК са образувани общо 5 бр. административно-наказателни производства срещу главни архитекти на територията на Област Варна - 3 бр. на главния архитект на Район „Одесос“ при Община Варна и 2 бр. на главния архитект на Община Варна. Административно-наказателните производства са за извършени от тях нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, установени при проведени административни производства за отмяна на незаконосъобразно издадени строителни книжа.
    От съставените 5 бр. актове по чл.36 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, 1 бр. касае установено нарушение, във връзка с отменен мълчалив отказ на главния архитект за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, 2 бр. касаят установени нарушения, във връзка с отменени разрешения за строеж, издадени незаконосъобразно, без правно основание за извършване на строителство в чужд имот, а 2 бр. са за издадени разрешение за строеж и акт за узаконяване, в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план /ПУП/.
    От съставените 5 бр. актове по ЗАНН, 4 бр. са връчени на нарушителите и по тях са постъпили възражения в законоустановения срок, а 1 акт по ЗАНН е в процедура по връчване. По всички връчени общо 4 бр. актове по ЗАНН предстои извършване на проверка на установените факти и обстоятелства със събраните по преписките доказателства, в т.ч. и на постъпилите по тях възражения, като образуваните с тях административно-наказателни производства ще бъдат приключени с издаването на наказателни постановления или резолюции за прекратяване.
    По повод на установени нарушения, във връзка с отменено разрешение за строеж, издадено незаконосъобразно от главния архитект на Община Бяла, без надлежно учредено право на строеж и в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП, предстои изпращане на покана до нарушителя за съставяне на акт по ЗАНН.
    Видно от гореизложеното за период от четири месеца са установени 6 /шест/ допуснати съществени нарушения от трима главни архитекти на общини, като само едно от тях се отнася за приобщаване на тераси към жилище, поради което не може да се говори за тенденциозност в работата на ДНСК.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност