За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.7.2015 г.

Нова техническа експертна комисия ще обследва причините за аварията в Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ в гр. Казанлък

    Нова техническа експертна комисия ще обследва причините за аварията в Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ в гр. Казанлък, тъй като изготвеният доклад в резултат на досега направеното обследване не е одобрен.
    Досега назначена със заповед на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ - Стара Загора комисия обследва причините, довели до срутването на сградата, анализирайки изготвените инвестиционни проекти, изпълнението на строителните работи, механизма на аварията и определи виновното поведение. Членовете на комисията - проектанти, включени в състава й по препоръка на регионалната структура на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - Стара Загора, обаче, не са се ангажирали с изготвяне на техническа експертиза за състоянието на авариралия строеж или част от него. В предписанията за отстраняване на последиците от аварията компетентните за това лица не са посочили конкретни мерки за преодоляването им, а само задължават това да се направи след цялостно обследване и експертно заключение за реалното състояние на авариралия строеж.
    Техническата експертна комисия не е изпълнила докрай поставената й задача поради необходимостта от допълнително време за обстойно и пълно обследване, проверки, проби и оразмерявания. По тази причина представеният протокол за обследване на авария не следва и не може да бъде одобрен.
    Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.2 от Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, в 7-дневен срок, считано от 07.07.2015 г., следва да бъде назначена нова техническа експертна комисия, която да направи безпристрастна оценка на ситуацията. Предвид необходимостта от висок професионализъм, специфични познания по възстановителни дейности при бедствия и аварии, вземане на решения в кратки срокове, за участие в нея са поканени експерти - лица с пълна проектантска правоспособност по части “конструктивна“, „архитектура“ и „геология“, от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Научноизследователския строителен институт.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност