За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.2.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


    Относно: Подвеждаща информация в някои медии, уронваща престижа на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), касаеща преместваеми обекти - павилиони за търговска дейност в двора на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и на тротоара на бул „Иван Гешов“ пред болницата
   
    По повод публикации в медиите, в които ДНСК се споменава във връзка с преместваеми обекти - павилиони в двора на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и на тротоара на бул „Иван Гешов“ пред болницата, уведомяваме следното:
    Съгласно действащата нормативна уредба, преместваемите обекти - търговски павилиони по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, разположени на територията на Столична община, не представляват строежи по смисъла на § 5, т. 38 от ДР ЗУТ, не попадат между посочените категории строежи в чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и не подлежат на контрол по реда на чл. 222, ал. 2, т. 7 от ЗУТ от органите на ДНСК. Павилионите се поставят върху държавни и общински имоти въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината и разрешение за поставяне, издадено по ред установен с наредба на общинския съвет. Преместваемите обекти могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране. В чл. 57а от ЗУТ е разписан редът за упражняване на контрол само от общинската администрация, като правомощията за издаване на заповеди за премахване на преместваеми обекти са предоставени на кмета на общината. В т. 2.2. от заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на кмета на СО, правомощията за издаване на заповеди за премахване на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ са предоставени на директора на дирекция „Общински строителен контрол“ (ДОСК) СО. Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. е изменена и допълнена със заповед № СОА19-РД09-934/01.07.2019г. на кмета на СО, като с нова т. 1.35. правомощията за издаване на заповеди за премахване на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ са предоставени и на Главния архитект на СО.
    В ЗУТ и в Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, на територията на Столична община, не е предвидена възможност за узаконяване (легитимиране) на поставени в нарушение на чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ преместваеми обекти - търговски павилиони и временните връзки към тях и същите, когато да незаконни, подлежат единствено на премахване от органите на общината.
    В ДНСК е образувана административна преписка № СО-1286/2018г. във връзка с постъпило писмо изх. №1044/14.05.2018г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - д-р Дечо Дечев (по това време изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“), за наличие в двора на болницата - УПИ III-държавна собственост, кв. 387Б по плана на гр. София, на два преместваеми обекта - павилиони за извършване на търговска дейност без разрешения за поставяне. С писмото се иска становище на ДНСК относно „необходимите действия с цел привеждане на посочените два преместваеми обекта в съответствие с нормативните изисквания“.
    С писмо изх. № СО-1286-02-245/21.05.2018г. на ДНСК писмото от д-р Дечо Дечев е изпратено по компетентност на кмета на район „Триадица“ - Столична община (СО), с нареждане за извършване на проверка на място и по документи и предприемане на действия за законосъобразно приключване на случая, като при установени нарушения следва да се образуват административнонаказателни производства срещу нарушителите.
    В отговор на писмото на ДНСК, с писмо изх. № Към РТР18-МЦ29-17-(3)/15.06.2018г. на г-н Антоний Кръстев - зам.-кмет на район „Триадица“ - СО, ДНСК и изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ са уведомени за съставени от районната администрация констативен акт № I от 12.04.2018г. и констативен акт № II от 12.04.2018г., с които е образувано административно производство за премахване на двата павилиона по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Посочено е, че съставените констативни актове, на основание заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на кмета на СО, са изпратени по компетентност на бившия директор на дирекция Д ОСК - СО - арх. Влади Калинов за предприемане на последващи действия.
    Последващ контрол по образуваното административно производство за премахване на павилионите, до законосъобразното приключване на случая се упражнява от кмета на район „Триадица“ - СО по отношение на констативните актове, а относно заповедите за премахване от директора на Д ОСК при Направление „Архитектура и градоустройство“ - СО.
    Във връзка с изявления в медиите на различни служители от общинската администрация уведомяваме, че от ДНСК не са давани никакви указания, в т.ч. и с писмо изх. № СО-1286-02-245/21.05.2018г. на ДНСК до кмета на район „Триадица“ - СО, за узаконяване (легитимиране) на павилионите, находящи се на територията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, а единствено за предприемане на действия за законосъобразно приключване на случая (премахване на незаконните павилиони) и за образуване на административнонаказателни производства срещу нарушителите.
    В случая правомощията за предприемане на действия по реда на чл. 57а от ЗУТ за премахване на незаконните павилиони и временните връзки за тях към електропреносната, водоснабдителната и др. мрежи на територията на гр. София, са предоставени по ЗУТ и наредбата на СОС на общинската администрация, на директора на ДОСК - СО и главния архитект на СО, т.е. е изцяло извън правомощията на ДНСК.
    В заключение следва да се отбележи, че изработването и одобряването на схеми за поставяне, одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за поставяне, въвеждането в експлоатация, контролът и издаването на заповеди за премахване на незаконни преместваеми обекти - павилиони за търговска дейност и на временните връзки на техническата инфраструктура към тях, съгласно действащата нормативна уредба, са изцяло в правомощията и от компетентността на общинската администрация.
    ДНСК няма правомощия по ЗУТ да упражнява административен контрол върху горепосочената дейност.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност