За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.3.2015 г.

Относно: Действия на ДНСК по премахване на незаконни въздушни електронни съобщителни (кабелни) мрежи на територията на цялата страна, констатирани при проверките, извършени от органите на ДНСК през 2011 г. по законосъобразното им изграждане.


    При изграждане на "Електронна съобщителна инфраструктура", следва да бъдат съблюдавани, освен разпоредбите на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, така също и разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изискванията на нормативните актове по строителството и правилата за контрол и приемане на строителните и монтажните работи и на Наредба № 17 за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях.
    В тази връзка, за изграждане на електронните съобщителни мрежи е необходимо наличие на надлежно издадени от компетентния одобряващ орган, при условията и по реда на ЗУТ, разрешения за строеж.
    Всички електронни съобщителни мрежи, за които тези изисквания не са изпълнени подлежат на премахване.
    В тази връзка, през 2011 г. от органите на ДНСК се извършиха проверки по законосъобразността на изградените въздушни електронни съобщителни мрежи във всичките 28 областни центрове в страната и в по-голямата част от населените места с над 10 000 жители, в т.ч. Лом, Берковица, Червен бряг, Козлодуй, Попово, Тутракан, Дулово, Свищов, Горна Оряховица, Севлиево, Нова Загора, Твърдица, Казанлък, Велинград, Пещера, Панагюрище, Разлог, Етрополе, Ботевград, Самоков, Кюстендил, Радомир и др.
    В резултат от извършените проверки, са издадени над 620 заповеди за премахване на въздушни електронни съобщителни мрежи, в т.ч. в градовете Монтана, Лом, Вършец, Берковица, Плевен, Левски, Враца, Видин, Ловеч, Варна, Каварна, Балчик, Добрич, Шумен, Търговище, Попово, Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица, Габрово, Севлиево, Русе, Разград, Силистра, Тутракан, Сливен, Нова Загора, Бургас, Стара Загора, Казанлък, Раднево, Ямбол, Смолян, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Велинград, Пещера, Панагюрище, Пловдив, Костинброд, Ботевград, София, Перник, Радомир, Кюстендил, Благоевград, Разлог.
    584 до момента са влезли в сила и вече са изпълнени над 370 от тях, като незаконните въздушни мрежи са премахнати. Премахнати са изцяло незаконните кабелни мрежи с влезли в сила заповеди за премахване в Областите Шумен, Ловеч, Сливен, Монтана, Видин, Стара Загора, Бургас, Варна, Габрово, Хасково и Перник.
    Действията по премахване на останалите незаконни кабелни мрежи с влезли в сила заповеди са в различен етап от провеждане на процедурите по Наредба №13/2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване от органите на ДНСК.
    Предстоящи и възложени за принудително изпълнение през м. февруари и м. март 2015г. са 56 влезли в сила заповеди за премахване, както следва:
    - На територията на гр. Благоевград е възложено принудителното изпълнение на 13 заповеди за премахване на въздушни кабелни мрежи. От тях 5 заповеди за премахване са изпълнени. С определение № 249/25.02.2015 г. на Административен съд - Благоевград е постановено спиране на действията по принудително изпълнение на 8 бр. от заповедите;
    - На територията на гр. София е възложено принудително изпълнение на 4 заповеди за премахване на въздушни електронни съобщителни мрежи, на територията на район „Витоша”-СО - в кв.„Бояна”, район „Подуяне”-СО - в кв.„Сухата река” и район „Илинден”-СО - в ж.к. „Гевгелийски”;
    - На територията гр. Пловдив е възложено принудително изпълнение на 39 заповеди за премахване на въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства.
    След измененията на ЗУТ от 26.11.2012г. компетентен орган за предприемане на действия по административен ред за нарушения при изпълнение на такива строежи е кметът на съответната община, предвид категорията им - четвърта и пета.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност