За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ВЪЗЛАГАТЕЛНИ ПИСМА ЗА ПРИН

06.07.2015 г.

ВЪЗЛАГАТЕЛНИ ПИСМА ЗА ПРИН. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ПРЕЗ ЮЛИ КЪМ 06.07.2015г.
  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
    РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
    РО НСК - ПЕРНИК
1 ПК-328/13 ДК-02-ЮЗР-17/13.03.2011г.

"Жилищна сграда", реализиран в УПИ X-1204, кв. 7 по плана на гр. Перник, кв. "Рудничар" Договор № ФО-13-385/23.06.15г. възлагателно писмо 06.07.15г. - 10.07.15г. 
2 ПК-2457/12 ДК-02-ЮЗР-485/26.10.2011г "Масивна жилищна сграда", реализиран в земл. на с. Долна Дикяна, махала "Калугерица"  Договор № ФО-13-418/01.07.15г. възлагателно писмо 13.07.15г. - 17.07.15г. 
    РО НСК - БЛАГОЕВГРАД
3 БД-1946/15 ДК-02-ЮЗР-83/22.03.2011г. "Едноетажна полумасивна жилищна сграда", реализиран в ПИ пл. № 047028, м. "Падарката", извън регулация на с. "Марчево, община Гърмен Договор №ФО-13-388/23.06.2015г. възлагателно писмо 13.07.15г. - 24.07.15г. 
4 БД-1944/15 ДК-02-ЮЗР-234/22.03.2011г. "Едноетажна жилищна сграда", реализиран в ПИ пл. № 047028, м. "Падарката", извън регулация на с. "Марчево, община Гърмен Договор №ФО-13-391/23.06.2015г. възлагателно писмо 13.07.15г. - 24.07.15г.    
    РО НСК - КЮСТЕНДИЛ
5 КН-960/10 ДК-02-ЮЗР-499/03.11.2011г. "Външна тоалетна", изградена в УПИ XII-6039, кв. 298 по плана на гр. Кюстендил Договор №ФО-13-410/30.06.2015г. възлагателно писмо 15.07.15г. - 17.07.15г.  
    РО НСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
6 СФ-1889/15 ДК-02-ЮЗР-437/23.11.2012 "Двуетажна масивна жилищна сграда", реализиран в УПИ І-452, кв. 43 по регулационния план на с. Мала църква, община Самоков Договор №ФО-13-412/01.07.2015г. възлагателно писмо 13.07.15г. - 17.07.15г.  
    РО НСК - СОФИЯ
7 СО-753/10 ДК-02-СО-23/12.03.2010г. "Надстройка над гаражи", находящ се в УПИ XXIІІ-1397, кв. 71, м. "с. Владая", район "Витоша" - СО. Договор №ФО-13-362/28.05.2015г. възлагателно писмо 23.06.15г. - 24.07.15г. 
8 СО-1340/07 ДК-02-ЮЗР-522/18.11.2011г. "Двуетажна жилищна сграда", в терен за озеленяване по действащия подобрен устройствен план на с. Бистрица, с адм. адрес: ул. "Васил Левски" срещу № 15, район "Панчарево" - СО Договор № ФО-13-384/23.06.2015г. възлагателно писмо 13.07.15г. -17.07.15г.   
9 431/02 ДК-02-СО-19/14.02.2008г. „Вътрешно преустройство на две мазета и част от коридор в ателие“, находящ се в жилищна сграда на ул. „Миджур“ № 19, гр. София /УПИ, п. XXI-456, кв. 126, м. „Лозенец-III ч.“, по плана на гр. София/  Договор № ФО-13-399/25.06.2015г. възлагателно писмо 15.07.15г. - 17.07.15г.
10 СО-1566/07 ДК-02-СО-27/11.03.2008г. „Надстройка на таванско помещение“, находящ се в УПИ ХІ-275,кв.115 гр. София, м. "Лозенец", ул. "Милин камък" № 21. сключен договор  възлагателно писмо 20.07.15г. - 30.07.15г.
11 СО-509/2011  РД-14-47/11.05.2011            „Масивна сграда върху стоманобетонови колони“, изпълнен в ПИ № 456, к.л. № Г-25-13-В, до яз. „Искър“, район „Панчарево“ – СО Договор № ФО-13-400/25.06.2015г. възлагателно писмо 20.07.15г. - 31.07.15г. 
12 СО-2086/14 ДК-02-ЮЗР-223/25.06.2012г. „Двуетажна жилищна сграда“, находящ се в УПИ X-40, кв. 127, кв. 88, местност „Видните“ по плана на с. Казичене, район „Панчарево“ – Столична община, с административен адрес: ул. „3-та“ № 27, с. Казичене, район „Панчарево“ – СО  Договор № ФО-13-377/09.06.2015г.   възлагателно писмо 23.07.15г. - 29.07.15г. 
    РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
    РО НСК - ВРАЦА
13 ВР-3806/13 ДК-02-СЗР-97/13.07.12г.  Реконструкция на преливна част на преграден яз. на МВЕЦ Искра, км. 145+775 на р. Искър, п. и. № 004, кв. 094 по КВС на гр. Роман, з-ще на гр. Роман, м-ст Пърдището, обл. Враца  Договор № ФО-13-133/26.09.2014г.  възлагателно писмо 07.07.15г. - 15.07.15г. 
    РО НСК - ПЛЕВЕН
14 ПН-1682/11 ДК-02-СЗР-84/ 12.06.2012 "Въздушни кабелни електронно съобщителни мрежи", гр. Плевен в участъка между ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Кайзерслаутерн, бул. Хр. Ботев  Договор № ФО-13-395/23.06.2015г.  възлагателно писмо 13.07.15г. - 24.07.15г. 
15 ПН-1682/11 ДК-02-СЗР-129/ 28.08.2012 "Въздушни кабелни електронно съобщителни мрежи", гр. Плевен в участъка между ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Шипка, бул. Хр. Ботев  Договор № ФО-13-396/23.06.2015г.  възлагателно писмо 13.07.15г. - 29.07.15г. 
    РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - ПАЗАРДЖИК
16 ПЗ-804/15 ДК-02-ЮЦР-577/29.08.2011г. "Жилищна сграда 1", находящ се в ПИ № 026009, м. "Кулински ливади", земл. на с. Ивайло, общ. Пазарджик Договор № ФО-13-30/10.06.15г. възлагателно писмо 07.07.15г. -14.07.15г. 
17 ПЗ-804/15 ДК-02-ЮЦР-579/29.08.2011г. "Жилищна сграда 3", находящ се в ПИ № 026009, м. "Кулински ливади", земл. на с. Ивайло, общ. Пазарджик Договор № ФО-13-381/10.06.15г. възлагателно писмо 07.07.15г. -14.07.15г. 
18 ПЗ-987/10  ДК-02-ПЗ-71/05.12.08г.   "Жилищна сграда и масивна ограда" реализиран в УПИ V-CHC, кв. 173 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик Договор № ФО-13-401/25.06.15г. възлагателно писмо 14.07.15г. -17.07.15г. 
19 ПЗ-2121/14 ДК-02-ЮЦР-122/27.04.2012г. "Стопанска пострйка", намиращ се в УПИ XIII-183, кв. 11 по плана на гр. Септември Договор № ФО-13-402/25.06.15г. възлагателно писмо 14.07.15г. -17.07.15г. 
20 ПЗ-1898/15 ДК-02-ЮЦР-370/14.11.2012г. "Втори етаж от сграда на допълващо застрояване", находящ се в УПИ II-51, кв. 3 по плана на гр. Пещера Договор № ФО-13-403/25.06.15г. възлагателно писмо 21.07.15г. -27.07.15г. 
21 ПЗ-1630/15 ДК-02-ЮЦР-400/19.11.2012г. "Свинарник, склад за фуражи, битови услуги и ограда", УПИ VІІІ-свинеферма, гр. Белово Договор № ФО-13-426/02.07.15г. възлагателно писмо 28.07.15г. - 31.07.15г. 
    РО НСК - ПЛОВДИВ
22 ПД-1841/15 ДК-02-ЮЦР-53/02.03.2011г. "Второстешенна постройка, използваща се за гараж", намиращ се в с. Брани поле, с адм. адрес: ул. "Васил левски" № 15, УПИ II-80, кв. 6 по плана на с. Брани поле, общ. Родопи Договор № ФО-13-407/25.06.15г. възлагателно писмо 13.07.15г. -24.07.15г. 
23 ПД-1841/15 ДК-02-ЮЦР-54/02.03.2011г. "Реконструкция на съществуваща стопанска постройка", намиращ се в с. Брани поле, с адм. адрес: ул. "Васил левски" № 15, УПИ II-80, кв. 6 по плана на с. Брани поле, общ. Родопи Договор № ФО-13-404/25.06.15г. възлагателно писмо 13.07.15г. -24.07.15г. 
24 ПД-267/12 ДК-02-ЮЦР-03/22.02.2013г. "Жилищна сграда", УПИ ХХV-1953, улица тупик между о.т.357 и о.т.454, кв. 77 по плана на гр. Съединение Договор № ФО-13-413/01.07.15г. възлагателно писмо 13.07.15г. -24.07.15г. 
    РО НСК - ХАСКОВО
25 Х-3406/13 ДК-02-ЮЦР-86/25.11.2010 "Вилна сграда", землище с. Дъбовец, община Любимец, под хоризонтал 131.00 - заливен обем яз. Ивайловград Договор №ФО-13-62/22.08.2014г. възлагателно писмо 22.06.15г. - 10.07.15г.
26 Х-1645/12 ДК-02-ЮЦР-33/10.11.2010 "Вилна сграда 1", земл. с. Дъбовец, общ. Любимец - заливен обем, яз. Ивайловград, обл. Хасково Договор № ФО-13-367/03.06.15г. възлагателно писмо 22.06.15г. - 15.07.15г.
    РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
    РО НСК - СТАРА ЗАГОРА
27 СЗ-2/13 ДК 02-СЗ-16/ 14.08.2009  "Двуетажна жилищна сграда с гараж в приземния етаж", землището на с. Овощник, община Казанлък,  област Стара Загора Договор №ФО-13-383/15.06.2015 г.  възлагателно писмо 13.07.15 - 20.07.15г.
    РО НСК - БУРГАС
28 БС-1707/11 ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011 "Полумасивна сграда - пилчарник", ПИ №40, находящ се в ПИ № 40, селищно образувание местността "Батака", землище на с. Твърдица Договор №ФО-13-393/23.06.2015 г.  възлагателно писмо 07.07.15 - 10.07.15г.
29 БС-1707/11 ДК-02-ЮИР-65/31.03.2011 "Второстепенна постройка",  находящ се в ПИ № 40, селищно образувание местността "Батака", землище на с. Твърдица Договор №ФО-13-394/23.06.2015 г.  възлагателно писмо 08.07.15 - 17.07.15г.
30 БС-1707/11 ДК-02-ЮИР-63/31.03.2011 "Втори етаж на масивна постройка", находящ се в ПИ № 40, селищно образувание местността "Батака", землище на с. Твърдица Договор №ФО-13-392/23.06.2015 г.  възлагателно писмо 13.07.15 - 28.07.15г.
    РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
31 ВТ-1533/12 ДК-02-ВТ-15/11.07.2007 "Двуетажна жилищна сграда", находящ се в УПИ XII-2896, кв. 14 по плана на гр. Свищов, с адм. адрес: гр. Свищов, ул. "Г. С. Раковски" № 35 Договор №ФО-13-406/25.06.2015 г.  възлагателно писмо 14.07.15 - 21.07.15г.
32 ВТ-1984/13 ДК-02-СЦР-115/30.10.2012 "Ограда", находящ се в УПИ II-876, кв. 51 по плана на гр. Елена, с адм. адрес: гр. Елена, ул. "Калипето" № 2 и УПИ III-876, кв. 51 по плана на гр. Елена, ул. Кършовска" № 13 Договор №ФО-13-405/25.06.2015 г.  възлагателно писмо 17.07.15 - 22.07.15г.
33 ВТ-1554/12 ДК-02-СЦР-134/13.11.2012 "Входно предверие", находящ се в терен публична общинска собственост, предвиден за улица, съгласно действащ подобрен устройствен план /ПУП/ на гр. Павликени Договор №ФО-13-411/01.07.2015 г.  възлагателно писмо 20.07.15 - 24.07.15г.
34 ВТ-1917/15 ДК-02-СЦР-74/11.06.2012 "Ремонт на покрив и преустройство на подпокривно пространство за обособяване на две стаи за творческа дейност", находящ се в УПИ I-2493, кв. 59, по плана на гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" № 35 Договор №ФО-13-417/01.07.2015 г.  възлагателно писмо 29.07.15 - 14.08.15г.
35 ВТ-1917/15 ДК-02-СЦР-72/11.06.2012 "Ремонт и преустройство на подпокривно пространство с цел обособяване на ателие" находящ се в УПИ I-2493, кв. 59, по плана на гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" № 35 Договор №ФО-13-420/01.07.2015 г.  възлагателно писмо 29.07.15 - 14.08.15г.
    РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
    РО НСК - ШУМЕН
36 Ш-641/12 ДК-02-СИР-148/03.08.2012 "Пристройка-присъединяване към южната част на партерен етаж на жил. сграда на част от предверие към складови помещения към южна тераса", УПИ ІІ-4921 кв. 211 гр. Шумен, ул. "Райна Княгиня" №29 Договор №ФО-13-409/26.06.2015 г.  възлагателно писмо 20.07.15 - 24.07.15г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност