За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.4.2016 г.

Ваканционно селище, местност Кладери, землище село Емона

    През м. януари 2013 г. по сигнал е извършена проверка и от началника на Регионален отдел Национален строителен контрол Бургас са издадени две заповеди за спиране на строителството на Ваканционно селище, Ваканционен клуб и басейни в два имота в местност „Кладери”, землището на с. Емона, община Несебър. Заповедите са обжалвани и със свои решения от м. ноември и декември 2013 г. Административен съд Бургас ги е обявил за нищожни, тъй като вещи лица определят пета категория на изгражданите строежи, а според разпоредбите на Закона за устройство на територията не е от компетенциите на органите на ДНСК да спират този вид строежи.
    През м. март 2013 г. във връзка с протест от прокурор двете разрешения за строеж за горецитираните строежи са обявени за нищожни със заповеди на началника на РДНСК Югоизточен район. След обжалването им от възложителя, Административен съд Бургас отменя двете заповеди съответно през м. ноември 2013 г. и м. март 2014 г. и с това разрешенията за строеж са влезли в сила, предвид което разрешените строежи са законни.
    Съгласно разпоредбите на ЗУТ, контролът на строежите от четвърта, пета и шеста категория е изцяло в правомощията на общинската администрация по местонахождението им, в случая община Несебър.
    По тази причина за повече информация, следва да се обърнете към община Несебър.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност