За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.8.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Авария при изпълнение на строеж: „Пристройка за национален център за Природо-математически науки“ към Природо-математическа гимназия /ПМГ/ “Никола Обрешков“ гр.Казанлък

    Началникът на РОНСК Стара Загора при РДНСК ЮИР удължи срока за работа на Техническата експертна комисия за обследване причините довели до авария на сградата на Природо математическа гимназия „Никола Обрешков“ гр.Казанлък до 31.08.2015г., като уважи искането на членовете на ТЕК, поради наличие на обективни обстоятелства, които са попречили на назначената комисия да приключи работа в определения за това срок.
    В срока, определен за работа на експертната комисия е извършено временното укрепване на авариралата сграда и е започнато премахване на компрометираните строителни елементи при взети изключителни мерки за сигурност и недопускане последващи срутвания. Взети са проби за геоложки доклад, работи се по обследване на сградата и техническата експертиза.
    На свое заседание, състояло се на 31.07.2015г. и след обстоен оглед, експертите са решили да бъде поискано удължаване срока на работа, предвид обстоятелствата, че авариралата част от сградата не е изцяло премахната, не е довършено укрепването на отделни части от носещата конструкция по нива в контактната зона с новопроектираната сграда, не е завършено разчистването и в резултат на това не може да се представи окончателно заключение на експертизата, както и протокол за проучване и документиране на аварията, приложение №3 от Наредба №1/2007г. за обследване аварии в строителството.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност