За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.8.2015 г.

ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ

Информация за медиите
18 август 2015 г.
Информация относно проверка на ДНСК по сигнали за незаконно строителство в зоопарка край Гребния канал в Пловдив

    Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, относно сигнали до РДНСК- Южен централен район за незаконно строителство на зоопарка край Гребния канал, МРРБ уведомява за следното:
    От главния архитект на община Пловдив е издадено Разрешение за строеж № 123/ 25.05.2015г. за обект „Реконструкция и модернизация на Зоокът - гр.Пловдив (първи и втори етап)” с възложител община Пловдив. Разрешението е издадено на основание скица-виза, одобрени инвестиционни проекти и Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите. Документът е влязъл в сила на 12.06.2015г., като същият е удостоверен по надлежния ред от компетентния орган, а именно - главния архитект на общината.
    . Скицата виза е издадена на основание одобрен ПУП на Спортен комплекс «Отдих и култура» през 2001г., съгласно който в предвидено УПИ ІІІ- гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено обслужващи дейности, кв.1 по плана на Спортен комплекс «Отдих и култура» гр. Пловдив попада зоологическата градина.
    Съгласно ЗУТ, озеленените площи и площите с друго специфично предназначение, като зоопарковете, са допълващи зелената система.
    При издаването на разрешението за строеж са одобрени инвестиционни проекти по всички части в обем и съдържание, съобразен с нормативната уредба. Към проектната документация са представени предварителни договори с експлоатационните дружества, необходимите съгласувания със специализираните контролни органи и изготвена оценка за съответствие от консултантска фирма.
    В Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Южен централен район са постъпили жалби против издаденото Разрешение за строеж 123/25.05.2015г. на главния архитект на община Пловдив. Началникът на РДНСК ЮЦР се е произнесъл по случая със заповед, по реда на чл.216 от ЗУТ, като производството е прекратено, тъй като жалбите са подадени от незаинтересовани лица.
    Издаденото разрешение за строеж и одобрените инвестиционни проекти съответстват на предвижданията на действащия подробен устройствен план.
    Следва да се има предвид, че ДНСК няма правомощия да упражнява контрол, относно законосъобразност и целесъобразност на предвижданията на подробния устройствен план за застрояване на имота.
    При извършена проверка на строежа са предоставени актове и протоколи, съставени по време на строителството на обект „Реконструкция и модернизация на Зоокът - гр.Пловдив (първи и втори етап)”. Изпълненото до момента строителство съответства на одобрените проекти.
    Както се вижда от гореизложеното, органите на ДНСК са извършили проверка по постъпилите сигнали, в границите на компетентност по ЗУТ, за което подателите са уведомени.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност