За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
11.08.2021 г.

ДНСК даде указания за строителна забрана в Синеморец

    Във връзка с изпълнението на влязлата в сила заповед на РДНСК Бургас за премахване на незаконен колектор за отходни води в с. Синеморец, община Царево, началникът на ДНСК арх. Влади Калинов даде предписания на община Царево и “Водоснабдяване и канализация-Бургас” ЕАД да предложат законосъобразно решение, което да позволи функционирането на канализационната система на населеното място. Предвид тези обстоятелства началникът на ДНСК издаде указания на кмета на община Царево да наложи строителна забрана на територията на с. Синеморец по реда на чл. 198, ал. 1 т. 2 от ЗУТ за времето, необходимо за трайно решение на установения проблем с канализацията в района.
    Цитираният член и алинея гласят, че строителна забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им.
    Припомняме, че на 30 юли 2021 г. РДНСК Бургас извърши проверка по сигнал за незаконен строеж на „Канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море“, отвеждащ битовите и фекални води в залива „Свети Яни“, находящ се между плажа при устието на река Велека и централен плаж „Бутамята“ в село Синеморец, община Царево.
    Извършената проверка по документи и на място на строежа, установи следното:
    Съгласно одобрени инвестиционни проекти на 06.12.2001г. и издадено от главния архитект на община Царево разрешение за строеж № 116/07.12.2001г. е изграден строеж в с. Синеморец: „Експериментален пречиствателен модул за пречистване на отпадни води“. Пречиствателният модул е финансиран от ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Предвидено е било пречистените от него води да бъдат отведени, чрез дълбоководно заустване на 1800 м. в Черно море. При провеждане на пробни изпитания при експлоатационни условия на пречиствателния модул е било установено, че същият не сработва. В резултат на това е изпълнена е байпасна връзка /незаконния колектор/ между входната и изходната канализационни шахти на пречиствателния модул, по която са отклонени отпадните води.
    Изграденият колектор, който е втора категория по номенклатурата на видовете строежи, се експлоатира за оттичане на отходните води на селото в морето и няма необходимите за целта строителни книжа, според разпоредбите на ЗУТ. Затова на 12 август 2008 г. РДНСК Бургас е издала заповед за забрана достъпа и ползването на въпросния колектор, която е оставена в сила с окончателно решение № 5239/21.04.2009 г. на Върховния административен съд на Република България - Второ отделение. На 16 октомври 2008 г. ДНСК е издала Заповед за премахване на отходната тръба. В резултат на проверката РДНСК Бургас образува административно наказателно производство срещу възложителя - кмета на община Царево, според разпоредбите в ЗУТ и ЗАНН.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност