За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.06.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 11/ 17.05.2024 г.

 

ДО: НЕИЗВЕСТЕН 

АДРЕС: имот с идентификатор 07079.618.1

морски плаж „Атанасовска коса“, гр. Бургас.

 

         Уведомяваме Ви, че за преместваем обект „Съблекални, душ и тоалетна, разположен на територията на морски плаж „Атанасовска коса“, община Бургас, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07079.618.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Бургас, морски плаж „Атанасовска коса“, гр. Бургас, е издадена Заповед № 11/14.05.2024г. по реда на чл. 57а, ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка /ЗУТ/ – за премахване.

      Заповедта може да Ви бъде връчена в Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/- гр. Бургас  с административен адрес: бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5.     

     Възражения срещу Заповед № 11/14.05.2024г.  могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от обявяването и на интернет страницата на ДНСК, чрез РДНСК - гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5.

     Настоящото съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 3.06.2024г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2, изречение 2 от ДР на ЗУТ

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност