За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.4.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ №БД-513-1-ДНСК

ДО
„БУЛАВТОГАЗ“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ ВЕРОНИКА МИРЧОВА СТОИМЕНОВА
УЛ.“КИРИЛ ХРИСТОВ“ № 51
Ж.К.“СУХОДОЛ“
ГР.СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че от началника на ДНСК е издадено писмо изх. № БД-513-01-897/08.04.2022 г., с което е определен период за принудително изпълнение на заповед № ДК-02-ЮЗР-8/16.07.2018г. на началника на РДНСК ЮЗР за премахване на незаконен строеж: „Бензиностанция - комбинирана колонка за бензин и дизел, метална конструкция - козирка и подземни резервоари за бензин и дизел“, находящ се в поземлен имот № 162, м. “Соколовец“, промишлена зона на гр. Сандански /ПИ с идентификатор 65334.202.61 по КК на гр. Сандански/.
    Принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10.00 часа на 30.05.2022 г. до 17.30 часа на 17.06.2022 г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Благоевград, адрес: гр. Благоевград, бул. „Иван Михайлов“ № 49 или в ДНСК с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 47 в 14 дневен срок.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност