За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 7/17.10.2022 г.

ДО: „МАКС ЕКСТРИЙМ“ ЕООД, ЕИК 202531585, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №139 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Царевец“ №7, вх.Г, ап.100,
представлявано от Павлина Георгиева Георгиева

    Уведомяваме Ви, че за преместваем обект „Заведение за бързо хранене“ /поз.№10 от одобрена от Министерството на туризма схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения от 07.04.2017г./, находящ се на територията на морски плаж „Кабакум-юг - част 1“, община Варна е съставен Констативен акт №10/01.09.2022г., на основание чл.57а от ЗУТ, във връзка с чл.13, ал.6 от ЗУЧК за премахване на преместваем обект.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК-Варна/, бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, ст.708.
    Възражения по съставения констативен акт може да се подават в РДНСК-Варна, бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност