За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.6.2013 г.

ДО ПЛАМЕН СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ

УЛ. ”ХРИСТО КОВАЧЕВ” № 8, жк. ОБОРИЩЕ, гр. СОФИЯ
СЪОБЩЕНИЕ № 2/05.04.2013г.
Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление №ДК-16-СЗ-31-ЮИР-66/19.10.2011г. на Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, с което Ви е наложена глоба в полза на Държавния бюджет в размер на 1000 / хиляда / лева, на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК Ви се отправя покана за доброволно плащане изх.№КК-25-00-972/03.09.2012г. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел „НСК” Стара Загора при Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”№1, ет. 4, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна, поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а РО”НСК” Стара Загора ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената глоба в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност