За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.11.2012 г.

Съобщение №303

до Радослав Валериев Илков
ул.”Момчил Войвода”№47
гр.Костинброд, Софийска област

    Уведомявам Ви, че от длъжностни лица при РО НСК Софийска област е съставен е констативен акт №303/03.08.2012г., с който е установен незаконен строеж „Гаражи-2бр.”, находящ се в УПИ ХІІІ-2404, кв-141 по плана на гр.Костинброд, Софийска област
    Екземпляр от същият може да получите в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Софийска Област при Регионална дирекция за национален строителен контрол-Югозападен район /РДНСК-ЮЗР/ гр. София, ул. „Алабин” №35.
    Възражения срещу констативен акт №303/03.08.2012г. могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ до актосъставителя-РО „НСК” Софийска Област, гр. София, ул. „Алабин” №35.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност