За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.9.2019 г.

ДО: З. П. К.

Управител на „КОРАЛ-99” ЕООД
УЛ. „ЕДИНАДЕСЕТА“ №3
С.ВЕДРИНА
ОБЩИНА ДОБРИЧ-СЕЛСКА

    Уведомяваме Ви, че от служители на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/-Бургас е съставен Контативавен акт /КА/ №6/08.08.2019г. за строеж: “Станция за пълнене на бутилки с кислород и въглерорен диоксид”” изпълнен в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-19, кв.8 по плана на промишлена зона „Победа”, гр.Бургас, Община Бургас във връзка със започнато административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
    Възражения по съставения акт може да се подават в РДНСК-Бургас, бул.”Стефан Стамболов” №120, ет.5, в 7-дневен срок от датата на публикуване на настоящето съобщение на официалния сайт на Дирикция за национален строителен контрол /ДНСК/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност