За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.4.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ №СД-461/16.04.2014г.

ДО Кирил Борисов Голев
ул. Васил Левски №3, гр. Божурище

    Уведомяваме Ви, че във връзка със строеж „Открит паркинг”, находящ се в поземлени имоти ПИ 052051, 052052, 052021, част от 052049, 052025 и УПИ ІІІ, м. „Поручик Минков- бивш стопански двор”, землище на с. Плоски, Община Сандански e съставен Констативен акт №1-КМ/20.11.2013г. на РО НСК Благоевград.
    Със съдържанието на Констативен акт №1-КМ/20.11.2013г. на РО НСК Благоевград към РДНСК Югозападен район може да се запознаете в РО НСК Благоевград към РДНСК Югозападен район, адрес ул. „Иван Михайлов” № 49, гр. Благоевград.
    Възражения /жалби/ срещу Констативен акт №1-КМ/20.11.2013г. на РО НСК Благоевград могат да се подават в 7-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението в сайта на ДНСК София.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност