За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.4.2013 г.

Съобщение № C10-1308-01-335/15.04.2013год.

до : Иван Добрев Пандуров
гр. София , кв. ,,Орландовци”, ул. ,, Моравча” № 9

    Уведомяваме Ви , че във връзка с влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЗР-229//21.06.2011г. , издадена от Началника на РДНСК-ЮЗР за премахване на незаконен строеж : ,,Стоманобетонова конструкция-пристройка към жилищна сграда”, реализиран в УПИ XI-425 , кв. 175 по плана на гр. София , м. ,,Орландовци”, с административен адрес : гр. София , Район ,,Сердика”, кв. ,,Орландовци”, ул. ,,Моравча” № 9, е издадено от Началника на ДНСК Възлагателно писмо изх. № СО-2967-02-280/26.03.2013г.
   
    Със съдържанието на Писмото може да се запознаете в РО ,,НСК” София при РДНСК-Югозападен район на адрес : гр.София , ул.,,АЛАБИН” №35 , ет.1 , стая 101 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа .

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност