За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С6-517- 02-394/ 26.07.2013г.

ДО: ПРОЛЕТКА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА, Управител на „САНДИ- АД” ЕООД
Седалище и адрес на управление: Гр.Видин, ул.”Камчия”№ 7
Гр.София, ул.”Суходолска”№ 68

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-1184-05-428/ 22.07.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-1301/ 25.08.2006г. за премахване на незаконен строеж: „Подпорни стени за съхранение на инертни материали към бетонов възел”, находящ се в имот пл.№ 672, кад.лист№ 352, Район „Красна поляна”- СО, с административен адрес: гр.София, ул.”Суходолска”№ 68 е възложено на „Атлас- Р” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-339/ 16.07.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 07.08.2013г. до 17,30 часа на 09.08.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО ”НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. “Алабин” № 35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност